Indre Nordnes er et ustabilt fjellparti som ligger 57 km øst for Tromsø og 17 km nord for Skibotn. Fjellpartiet er en del av Nordnesfjellet på østsiden av Lyngenfjorden og befinner seg i Kåfjord kommune.

GNSS-mottaker på Indre Nordnes. Foto: NRK Troms

Det ustabile fjellpartiet på Indre Nordnes er beregnet til å være 6 mill. m3 og beveger seg inntil 1 cm i året. Indre Nordnes ligger i en vestvendt skråning omtrent 650 meter ovenfor fjorden og ca. 3 km sør for Jettan.

Indre Nordnes ble kartlagt i felt i 1999 og 2005 av NGU. Detaljert kartlegging ble utført i 2013 gjennom masteroppgaven til I.Hernes (UiT).

Periodiske bevegelsesmålinger med differensiell GPS ble satt opp i 2003. Fra 2009 ble det iverksatt kontinuerlige målinger av fjellpartiet gjennom prosjekt "Fjellskred i Troms". Fra 2011 overtok det interkommunale selskapet Nordnorsk Fjellovervåking (NNFO) målingene på Indre Nordnes. Fra 2015 overtok staten og NVE ansvaret for det ustabile fjellpartiet med kontinuerlig overvåking.

Det er lokal permafrost i fjellet, og vi tror at prosesser knyttet til smelting og variasjoner i is-temperatur og lokale vannivå er hovedårsaken til årstidsvariasjonene. Skred fra dette fjellpartiet vil utløse flodbølger mot tre til fire kommuner og tilhørende kommunesentre. Av disse er Lyngseidet i Lyngen kommune mest utsatt. Dette området er kjent med fjellskred.

I 1810 gikk det et skred fra Pollfjellet 16 km sørvest for Nordnesfjellet, på vestsida av Storfjorden. Påfølgende flodbølger tok livet av 14 mennesker.

Indre Nordnes er klassifisert med middels faregrad. Et fjellskred fra Indre Nordnes vil nå Lyngefjorden nedenfor og danne store flodbølger. Flodbølgene kan nå mange boliger og forretningsbygg med potensielt flere hundre personer innenfor oppskyllingsområdet. Dette gir høy risiko for Indre Nordnes.

På Indre Nordnes blir det brukt GPS, strekkstag, radar fra bakken (GB-InSAR), radar fra satellitt (SB-InSAR), elektroniske vater (tiltmeter) og web-kamera til overvåking.

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Indre Nordnes i Troms

INDRE NORDNES I TROMS: Et skred inntil 6 millioner kubikkmeter vil utvikle flodbølger som kan ramme inntil 4 kommuner.

Antall mennesker i faresonen varierer med årstiden.

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

Vekesrapporter for overvaka objekt

Faresoner Indre Nordnes. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred