I et normalår produserer Norge om lag 146 TWh elektrisk energi, og vannkraft utgjør 93 % av dette. Som følge av økt lønnsomhet bygges det ut mye vindkraft i dag, men vi forventer likevel at vannkraft vil dominere det norske kraftsystemet i framtida.

Den totale normalårsproduksjonen i Norge ligger på 146 TWh. Mesteparten av dette er vannkraft. Vindkraft er den nest største kilden til elektrisitet. Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon per 30.09.2019 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk Installert effekt [MW] Normalårsproduksjon [TWh]
Vannkraft 1 642 32 632 135,5*
Vindkraft 38 2 128 6,7
Termisk kraft 30 700 3,5
Totalt 1710 35 460

145,8

Tabell 1: * referert til tilsigsperioden 1981-2010

Utbyggingen av ny kraft er i dag på det høyeste nivået siden slutten av 70-tallet. Hovedgrunnen til dette er at flere kraftressurser er blitt lønnsomme å bygge ut; fornybar energi har siden 2000-tallet blitt subsidiert gjennom elsertifikatordningen, og kostnadene for vindkraft har falt i takt med teknologiforbedringer. I figuren under kan du se alderen på dagens produserende vind- og vannkraftverk. 

Figur 1: Installert vann- og vindkraftproduksjon i Norge, fordelt på hvilket tiår vindkraftverket ble bygget, eller tiåret fallet ble tatt i bruk til vannkraftproduksjon. Bakgrunnsdataene for grafen kan finnes i vind- og vannkraftdatabasen.

I 2019 utarbeidet NVE en nordisk produksjonsframskrivingsrapport, som kan leses i sin helhet her. Analysen peker mot vekst i den fornybare kraftproduksjonen i Norge framover.

I menyen kan du lese om ulike produksjonsteknologier og finne mer informasjon om norske vann- og vindkraftverk.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig vannkraft:
Carl Andreas Veie, tlf: 22959451

Fagansvarlig vindkraft:
Ann Myhrer Østenby, tlf: 22959243

Fagansvarlig solkraft:
Jarand Hole