NVE gjev ut rapportar med overslag for kostnadar ved ulike former for energiproduksjon. Desse er basert på faktiske kostnadar henta inn frå marknaden, og kan nyttast ved grove overslag i tidlege prosjektfasar eller ved analysar. Denne informasjonen er samla i to rapportar, som jamleg vert oppdaterte.

Kostnadar i energisektoren

Rapporten skildrar og gjev referansetal for kostnadar ved produksjon av kraft og varme frå ulike teknologiar. Rapporten gjev òg utslepp frå kraft- og varmeproduksjon og prisar for energiberarar.

Nytt i forhold til tidlegare rapportar er ei samanstilling av energikostnadar over levetida på tvers av teknologiar, samt ei analyse av mogelege kostnadstrendar fram mot 2035. Det er òg skildra energikostnadar ved eit utval av energieffektiviseringstiltak på bygg, samt investeringskostnadar for kraftliner, kabelanlegg og alternative distribusjonssystem som fjernvarme og naturgass.

Rapportar for nedlasting:

NVE-rapport 2015-2 "Kostnader i energisektoren"

Sammendrag av "Kostnader i energisektoren"

 

Kostnadsgrunnlag for vasskraftverk

Desse rapportane gjev investeringskostnadar for alle element i eit vasskraftverk, som turbinar, generatorar, røyr og tunnelar, dammar osb. Ein rapport tek føre seg kostnadane for små kraftverk, altså mindre enn 10 MW; medan ein tek føre seg dei større.

Det vert årleg henta inn informasjon om prisutviklinga i marknaden, slik at det er muleg å justere kostnadsnivået mellom kvar hovudoppdatering.

Rapportane vart sist oppdaterte med kostnadsnivå 1.1.2015.

Rapportar for nedlasting:

Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (pdf)

Kostnadsgrunnlag for vannkraftanlegg (pdf)

Engelske versjonar vart sist oppdatert med kostnadsnivå 1.1.2010. Oppdaterte versjonar kan ventast i 2016.

Cost base for small-scale hydropower plants (pdf)

Cost base for hydropower plants (pdf)

Årleg vert det utarbeidd indeksar for kostnadsutviklinga for vasskraftprosjekt. Det vert laga indeksar for desse fagområda: maskin, elektro, bygg generelt, tunnelar og dammar (fyllingsdammar). Indeksane kan lastast ned til høgre, under "Kostnadsutvikling for vasskraftverk".