Publisert 15.09.2023

Oppstart av økodesign revisjonsstudie – små, mellomstore og store krafttransformatorer

EU-kommisjonen har igangsatt en revisjonsstudie av økodesignforordningen for små, mellomstore og store krafttransformatorer. Studien startet i juni 2023 og ferdigstilles i juni 2024. To interessentmøter er planlagt til henholdsvis 26. september og i november 2023. Det første interessentmøtet vil være på Teams. Møte i Samrådsforum er planlagt å finne sted i 2024 i Brussel. Interessenter oppfordres til å registrere seg på hjemmesiden for studien.

Studien er en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse av produktgruppens utbredelse og bruk i Europa og den skal avdekke potensial for reduksjon i miljøbelastninger. Studien vil følge prosedyre under metodikken for gjennomføring av økodesign kravforberedende studier, MEErP (Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products) og den seneste revisjonen av denne. Spesifikke modelleringsløsninger vil bli søkt for modellering av effekter som stammer fra krav til materialeffektivitet.

Les om studien og registrer deg som interessent på hjemmesiden for revisjonsstudien

Forordningen, med endringer som skal gjennomgås i revisjonsstudien, er gjennomført i Norge.

Forordningen:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 548/2014 av 21. mai 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer

Endringsforordningen:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/1783 av 1. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 548/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no