Publisert 22.04.2024

Nye økodesignkrav for varmeovner (elektrisitet, gass, flytende brensel) er vedtatt i EU

Økodesignforordning (EU) 2024/1103 for varmeovner ble vedtatt i EU 18. april. Forordningen, som er en revisjon av forordning (EU) 2015/1188,  innfører blant annet  ressurseffektivitetskrav og  strengere energikrav. Den nye forordningen får virkning fra 1. juli 2025  og gammel forordning oppheves samme dag.  

Virkeområdet i den reviderte forordningen er noe utvidet i forhold til gammel forordning. Utvidelsen består i at separate styringsenheter inkluderes og at øvre grense for nominell varmeytelse for kommersielle varmeovner utvides fra 120 kW til 300 kW.  I følge EU-kommisjonens konsekvensutredning, vil de nye energikravene for varmeovner kunne redusere energiforbruk og klimagassutslipp i EU med henholdsvis 23 TWh/år og 1,8 Mt CO2-ekv/år i 2030.

Eksempel på noen av økodesignkravene

Energikrav: Det stilles krav til sesongavhengig energieffektivitet samt krav til effektforbruk ved av- og hviletilstand. 

Utslippskrav: Kravene til utslipp av NOx fra forbrenningsovner skjerpes.

Ressurseffektivitetskrav: 

- krav om tilgjengelighet av en lang rekke nærmere angitte reservedeler i en periode på ti år etter at den siste enheten er brakt i omsetning

- krav om maksimal leveringstid av reservedeler på inntil ti dager etter at bestillingen er mottatt

- krav om tilgang på reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

- krav til demontering med tanke på materialgjenvinning og resirkulering samtidig som man unngår forurensning

Dersom forordning (EU) 2024/1103 tas inn i EØS-avtalen,  vil den gjennomføres i Norge ved endring av økodesignforskriften.    

Les forordningen: COMMISSION REGULATION (EU) 2024/1103 of 18 April 2024 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council as regards ecodesign requirements for local space heaters and separate related controls and repealing Commission Regulation (EU) 2015/118

Kontakt: Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no