Publisert 24.01.2024

Oppstart av økodesign revisjonsstudie om luftbasert sentraloppvarming/-kjøling, forordning 2016/2281

EU-kommisjonen har igangsatt en revisjonsstudie av gjeldende økodesignforordning (EU) 2016/2281 om miljøvennlig utforming av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer og viftekonvektorer. Studien startet i desember 2022 og er planlagt ferdigstilt i februar 2025. Et samrådsforummøte ble gjennomført 11. desember 2023 og et nytt samrådsforummøte er planlagt i andre kvartal i 2024. Norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside og delta aktivt i studien.

Produkttypene som er omfattet av gjeldende forordning er luftoppvarmingsprodukter med en nominell varmeeffekt på høyst 1 MW, kjøleapparater og prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer med en nominell kjøleeffekt på høyst 2 MW og viftekonvektorer.

Artikkel 7 («revisjonsklausulen») i forordningen fastsetter at EU-kommisjonen skal revidere forordningen i lys av teknologiske fremskritt. Revisjonsstudien skal informere Kommisjonen og danne grunnlag for en revisjon av forordningen.

Gjennomgåelsen av gjeldende forordning skal omfatte en vurdering av

  • om virkeområdet er tilstrekkelig, når det gjelder produkttype/størrelse/funksjonsdekning: dette inkluderer et nylig forslag om å flytte IT-kjøleutstyr fra virkeområdet til forordning 206/2012 til denne forordningen.
  • om virkeområdet er tilstrekkelig når det gjelder de miljøvirkningene som er regulert: det skal spesielt vurderes om det er hensiktsmessig å sette økodesignkrav når det gjelder klimagassutslipp fra kjølemedier.
  • om det er hensiktsmessig å stille strengere økodesignkrav for energieffektivitet, støy og utslipp av nitrogenoksid.
  • om tredjepartssertifisering er hensiktsmessig
  • om verifiseringstoleransene bør endres.

Les om studien og registrer deg som interessent på hjemmesiden for revisjonsstudien

Produktgruppen er et prioritert produkt for NVE.

Forordningen som skal gjennomgås i studien, er gjennomført i Norge.

Gjeldende forordning

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/2281 av 30. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om fastsettelse av en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter, med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av luftoppvarmingsprodukter, kjøleapparater, prosesskjølere til bruk ved høye temperaturer og viftekonvektorer

NVE er interessert i eventuelle innspill fra norske interessenter og ser gjerne at NVEs kontaktperson settes i kopi ved innsendelsen til studiens konsulent.

Kontakt: Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no med kopi til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no