Publisert 03.04.2024 , sist oppdatert 17.04.2024

Annullering av 36,8 millioner elsertifikater

Den 2. april ble 36,8 millioner elsertifikater for 2023 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Totalt ble 36 804 6091 elsertifikater annullert i Norge og Sverige. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 14 171 051 elsertifikater annullert i Norge og 22 633 5582 annullert i Sverige. I tillegg ble 7247 elsertifikater makulert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 52,8 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2023. Beholdningen øker dermed med 16 millioner elsertifikater, og er etter annulleringen for 2023 på 56,6 millioner.

Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 30 324
elsertifikater (Sverige: 21 2673 og Norge: 10 068*). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

*Pga. problemer med overføring av elsertifikater fra det svenske registeret Cesar til det norske registeret NECS i forkant av annullering så er 574 559 elsertifikater ikke blitt annullert på annulleringsdatoen 2.april. Dette gjelder for en enkelt aktør og er til behandling.

Mer informasjon om annulleringen i Sverige finnes her.

Bakgrunn – annullering av elsertifikater i Norge
Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktige elforbruket. I 2023 var elsertifikatkvoten på 18,3 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. I år ble dette 2. april. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater ihht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2023 til og med 31. mars 2024. Avgiftens størrelse vil tidligst bli publisert mandag 8. april.

Kontakt:
Jørgen Kristoffer Tuset (jktu@nve.no)

Fotnoter:
Det ble gjort en feil under sammenstillingen av den svenske statistikken og tallene har blitt korrigert 17.april 2024. Korrigeringen skyldes endinger i annulleringsprosessen hos Energimyndigheten i Sverige og tilhørende statistikk som følge av overgang til ny dataplattform for registeret Cesar.  Feilen hadde ikke påvirkning på annulleringen som ble gjennomført 2. april. 

Følgene tall har blitt korrigert:
1 Antall annullerte elsertifikater i Norge og Sverige er korrigert fra 36 805 984 til
36 804 609.
2 Antall annullerte elsertifikater i Sverige er korrigert fra 22 634 933 til 22 633 558.
Antall elsertifikater som ikke er annullert ihht. plikten i Sverige er korrigert fra
20 256 til 21 267.