Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 15.06.2021

Kvartalsvis etterspørsel

NECS vil hvert kvartal beregne elsertifikatpliktens omfang per elsertifikatpliktig basert på elsertifikatkvote og beregningsrelevant volum.

Elsertifikatpliktens omfang angis på den elsertifikatpliktiges konto i NECS og vil være tilgjengelig på elsertifikatkonto på følgende datoer:

16. februar:

Aggregert beregningsrelevant volum med tilhørende elsertifikatplikt for foregående år, skal være tilgjengelig.

16. mai:

Beregningsrelevant volum med tilhørende elsertifikatplikt for 1. kvartal samme år, skal være tilgjengelig.

16. august:

Aggregert beregningsrelevant volum til og med 2. kvartal for inneværende år med tilhørende elsertifikatplikt, skal være tilgjengelig.

16. november:

Aggregert beregningsrelevant volum til og med 3. kvartal for inneværende år med tilhrende elsertifikatplikt, skal være tilgjengelig.

 

Den elsertifikatpliktige er selv ansvarlig for å avdekke eventuelle feil i det beregningsrelevante volum. Den elsertifikatpliktige må fremlegge dokumentasjon overfor Statnett dersom korrekt beregningsrelevant volum avviker fra det som fremgår av NECS. NVE minner om fristene for innmelding av feil er beskrevet under den elsertifikatpliktiges plikter gjennom året.

 

Korrigering av fjorårets beregningsrelevante volum etter 1. mars

De elsertifikatpliktige kan etter 1. mars få sitt godkjente beregningsrelevante volum for foregående år korrigert av nettselskapet, dersom nettselskapet oppdager feil. Denne justeringen i beregningsrelevant volum vil først få virkning ved neste års annullering av elsertifikater. Dersom beregningsrelevant volum på denne måten blir korrigert etter 1. mars, hva gjelder volum i året før, må den elsertifikatpliktige foreta ny godkjenning av volumet ved neste års godkjenning.