Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 15.06.2021

Plikter gjennom året

Fristen for den endelige godkjenningen av beregningsrelevant volum for foregående kalenderår er 1. mars hvert år. Beregningsrelevant volum anses som godkjent dersom det ikke protesteres.

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste fristene og datoer ifbm. annullering av elsertifikater:

16. februar:     

Den elsertifikatpliktiges aggregerte beregningsrelevante volum for det foregående året er tilgjengelig i NECS. Den elsertifikatpliktige skal kontrollere volumet som er rapportert. Den elsertifikatpliktige kan få tilsendt en EDIEL melding (UTILTS/N16) med oversikt over det beregningsrelevante volumet som er rapportert fra hvert enkelt nettselskap. 

1. mars:           

Dersom den elsertifikatpliktige mener at beregningsrelevant volum rapportert til NECS er feil, må den elsertifikatpliktige melde fra til Statnett innen 1. mars. Eventuelle feil må dokumenteres overfor Statnett. Den elsertifikatpliktige vil anses å ha godkjent beregningsrelevant volum dersom det ikke protesteres (stilltiende aksept). NECS beregner nødvendig antall elsertifikater som skal annulleres for å oppfylle elsertifikatplikten. Den elsertifikatpliktige kan korrigere dette antallet.

Annullerer den elsertifikatpliktige færre elsertifikater enn elsertifikatplikten tilsier, vil NVE ilegge den elsertifikatpliktige en avgift for hvert manglende elsertifikat. Avgift per elsertifikat settes til 150 prosent av volumveid gjennomsnittspris registrert i elsertifikatregistrene i Sverige og Norge i perioden 1. april i foregående år til 31. mars inneværende år. Avgiftens størrelse offentliggjøres av NVE innen 1. juni. 

Antall elsertifikater den elsertifikatpliktige oppgir for annullering trenger ikke være på konto innen 1. mars, men må være anskaffet innen 1. april.   

1. april:

Statnett vil annullere det antall elsertifikater den elsertifikatpliktige 1. mars oppga i NECS. Elsertifikatene annulleres kun fra innløsningskonto/primærkonto. Den elsertifikatpliktige er selv ansvarlig for at det er tilstrekkelig med elsertifikater på innløsningskonto/primærkonto ved annullering.

Dersom den elsertifikatpliktige har meldt fra om feil innen 1. mars og oversendt Statnett dokumentasjon på dette, må den elsertifikatpliktige manuelt endre antall elsertifikater som skal annulleres i NECS. Den elsertifikatpliktige skal annullere «minimumsantallet» med elsertifikater. Dette er fordi Statnett ikke har mulighet til å reversere en annullering.

Den elsertifikatpliktige kan velge å ha det antall elsertifikater som det er uenighet om tilgjengelig på konto i tilfelle den elsertifikatpliktige ikke får medhold i vedtaket til NVE. Disse elsertifikatene må være anskaffet innen 1.april.  Dersom den elsertifikatpliktige ikke får medhold i vedtaket til NVE og samtidig ikke har valgt å gå til anskaffelse av det antall elsertifikater det er uenighet om innen 1. april, vil NVE ilegge den elsertifikatpliktige en avgift for hvert manglende elsertifikat.  

15. april:          

Den elsertifikatpliktige må innen 15. april melde fra til Statnett om eventuelle feil i annulleringen. I tilfeller hvor den elsertifikatpliktige har hatt oppgitt antall elsertifikater for annullering tilgjengelig på underkonti, kan Statnett korrigere dette på forespørsel fra den elsertifikatpliktige.  

15. mai:           

Frist for å melde fra om feil til NVE. Ved uenighet mellom Statnett og den elsertifikatpliktge om beregningsrelevant mengde elektrisk energi, kan den elsertifikatpliktige innen 15. mai kreve at NVE fatter vedtak som avgjør om elektrisk energi anses beregningsrelevant. Det samme gjelder ved uenighet mellom Statnett og den elsertifikatpliktige om korrekt antall annullerte elsertifikater.