Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 27.02.2024

Elsertifikatkonto og innmelding av plikt

Som ny elsertifikatpliktig må den elsertifikatpliktige opprette elsertifikatkonto i elsertifikatregisteret (NECS) og melde fra til NVE om sin elsertifikatplikt via Altinn.

Elsertifikatkonto hos Statnett

Den elsertifikatpliktige må opprette konto hos Statnett for å kunne dokumentere at elsertifikatplikten er overholdt per 1. april. På kontoen vil Statnett hvert kvartal også gjøre det beregningsrelvante volumet og elsertifikatpliktens omfang tilgjengelig på den elsertifikatpliktiges elsertifkatkonto.  Det er den registeransvarlige, Statnett, som håndterer kontoopprettelsen. Informasjon om elsertifikatkontoer finnes på Statnett sine hjemmesider. NVE minner om at alle elsertifikatpliktige skal ha egen elsertifikatkonto, men kontohaveren kan ved fullmakt overlate disponeringen av kontoen til andre.

Melde fra til NVE

Alle elsertifikatpliktige skal sende melding til NVE. Meldingsskjemaet "Melding om elsertifikatplikt", som ligger i Altinn, skal benyttes.