Rapporterte ulykker og uønskede hendelser ved vassdragsanlegg i 2019 - NVE

NVE har mottatt melding om i alt 9 meldepliktige hendelser (ulykker og uønskede hendelser) ved vassdragsanlegg i 2019.

2 hendelser gjelder dammer og 7 hendelser gjelder vannveier. Det er meldt 3 ulykker tilknyttet vannvei, mens det for dam ikke er meldt om noen ulykker. Resten er uønskede hendelser.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter krav om at dersom det oppstår en ulykke eller uønsket hendelse ved et vassdragsanlegg, skal den ansvarlige snarest melde fra om dette til NVE. Det er viktig at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Hendelser knyttet til dammer
Innmeldte hendelser gjelder dammer i konsekvensklasse 2 til 4. Ingen av hendelsene er kategorisert som ulykker.

Hendelser knyttet til vannveier
Innmeldte hendelser gjelder vannveier i konsekvensklasse 1 til 2. Ulykkene omfatter hendelsestypene rørbrudd og skade på terreng.

NVE har også fått melding om 5 hendelser som faller utenfor meldeplikten.

De innmeldte hendelsene i 2019 medførte ikke alvorlige konsekvenser for personer/samfunn.

 

Les mer om hendelsene i notatet Melding om ulykker og uønskede hendelser 2019.