Dammen ligger i sydenden av Stolsvatnet i Hol kommune nordøst for Hallingskarvet med atkomst langs bilvei fra Hol.

Flerbuedam Stolsvatn — Foto: Hilde Harket, NVE, 30.05.2011

Dammen var del av Holsutbyggingen i Hallingdal, etterkrigstidens første store utbygging. Oslo Lysverker var den gang eier. Dammen sto ferdig i 1948 og består av 13 buer i armert betong, er 18 meter på sitt høyeste og har en samlet kronelengde på 520 meter. I lang tid har lokalbefolkningen uttrykt frykt for at flerbuedammen skal ryke. Dammen er tatt ut av bruk og 2009 erstattet av en ny fyllingsdam nedenfor den gamle. Det er per dags dato ikke avklart hva som skal skje med den gamle damkonstruksjonen.

Den nye fyllingsdammen fikk av den norske damkomiteen i 2010 en hederspris for anlegg i vassdrag kalt ”Damkrona”. Begrunnelsene var den tekniske løsningen som ivaretar dagens strenge sikkerhetskrav for fyllingsdammer samt landskapsmessige og estetiske kvaliteter. Flerbuedammen var for sin tid meget stor, og ikke minst spesiell i sin utforming. Den er den største av to vertikalstilte flerbuedammen i Norge (se 5 Øvre Eggevatn), hvilket gjør den spesiell.

Flerbuedammer anses å være av det mer elegante slaget i dambyggingens historie. I nordenden av Stolsvatnet ligger Turistforeningens hytte Iungsdalshytta. Dammen er tilgjengelig både for fotturister i fjellet og med bil.