Publisert 08.12.2015 , sist oppdatert 28.06.2021

Tilsigsberegninger

En tilsigsserie er en dataserie som beskriver tilsiget til et felt ut fra data for avløp (driftsvannføring, overløp osv.), magasinendringer og eventuelle overføringer til eller fra feltet.

Beregning av en tilsigsserie
Tilsiget (QT) beregnes på følgende måte:

QT = ∑ QA + ∑QD + ∑QO + ∑Qfra- ∑Qtil + ∑ dM/dt


QA: avløp fra en hydrologisk målestasjon
QD: avløp gjennom kraftstasjon
QO: avløp gjennom overløp/ luker etc.
Qfra: overføring fra feltet
Qtil: overføring til feltet 
dM/dt: magasinendringene i magasinene innenfor feltet.  

Magasinendringene kan beregnes som differansen i volum mellom den aktuelle dagen og den foregående dagen (usentrerte differanser), eller som midlere differanse over to dager (sentrerte differanser).

Det kan også tas hensyn til transporttiden fra hvert enkelt magasin og ned til avløpsserien det beregnes tilsig for. 

Tilsigsserier blir blant annet benyttet i forbindelse med flomberegninger. Det advares imidlertid mot ukritisk bruk av slike dataserier, da ekstremverdier i slike serier er forholdsvis unøyaktige. I mange tilfeller, spesielt i eldre magasindata (ofte før ca. 1990), er heller ikke magasinobservasjonene daglige, slik at vannstandsdata er interpolert mellom observasjonene. Hyppigheten av magasinobservasjoner, særlig i flomperioder bør derfor alltid kontrolleres.

Tilsigsserien i et regulert felt beskriver tilsiget i feltet, slik det ville vært uten overføringer, men også uten magasinering i reguleringsmagasinene og naturlig selvregulering i de opprinnelige innsjøene.

Tilsigsserien beskriver derfor ikke tilsiget slik det ville vært i et naturlig felt. Hvis vannføringskurven(e) og innsjøen(e)s areal før regulering er kjent, kan enten den naturlige vannføringen i den regulerte perioden eller tilsiget i den uregulerte perioden beregnes. Serier som fremkommer på denne måten, enten naturlig vannføringer eller tilsig i hele perioden er homogene, og er bedre å bruke enn serier satt sammen av avløpsdata i uregulerte periode og tilsigsdata i regulert periode.

Generelt vil en tilsigsserie for det øverste magasinet i et vassdrag være enklere å kontrollere og mer pålitelig enn en tilsigsserie for et magasin langt ned i vassdraget. Det skyldes at en drar med seg usikkerhet knyttet til alle oppstrøms magasiner og overføringer nedover i vassdraget.

I NVEs database (Hydra II) er tilsigsserier lagret med parameter 1050. Ved bruk av slike serier bør det alltid kontrolleres hvordan disse er laget. Dette kan gjøres i programmet HYSOPP.

Naturlig tilløp til en innsjø - tilløpsserie

Et spesialtilfelle er der hvor en avløpsstasjon ligger i en innsjø. Ved å korrigere for volumendringene i denne innsjøen finner en tilløpet til den. Det vil si summen av alt vann som renner inn i innsjøen fra ulike bekker og elver. Det er altså korrigert både for sjøens selvregulering og en eventuell menneskepåvirket regulering av denne innsjøen.

I NVEs database (Hydra II) er tilløpsserier lagret med parameter 1051. 

Samkjøringsmodellen og produksjonsberegninger

Tradisjonelle tilsigserier ble av NVE tidligere (før 2009) benyttet i forbindelse med produksjonssimuleringer av det norske vannkraftsystemet. I de senere årene er tilsiget til kraftsystemet beskrevet ved hjelp av data fra 82 stasjoner som ligger i uregulerte eller tilnærmet uregulerte nedbørfelt. En nærmere beskrivelse av dette fins her:

Historiske vannføringsdata til produksjonsplanlegging

Også disse seriene er lagret i NVEs database (Hydra II) med parameter 1050, men med versjonsnummer 51.