Publisert 25.06.2020

Utløpsfristen nærmer seg for flere vassdragskonsesjoner

Nå er det viktig at konsesjonærene sender inn detaljplaner for miljø og landskap i god tid før vassdragskonsesjonen utløper.

For å kunne starte bygging av vannkraftverket, må detaljplanen for miljø og landskap være godkjent av NVE (Foto: Ole Per Schei/NVE).

Det er gitt om lag 300 konsesjoner til småkraftverk som i dag ikke har startet bygging. Mange av disse konsesjonene utløper de nærmeste årene. Dersom disse prosjektene skal realiseres innen gitte frister, er det viktig å sende inn detaljplaner for miljø og landskap i tide, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn vassdragsanlegg.

For å kunne starte bygging av vannkraftverket, må detaljplanen for miljø og landskap være godkjent av NVE i eget vedtak. Nødvendige tillatelser etter annet lovverk og privatrettslige rettigheter må også være avklart. Videre må tekniske planer etter damsikkerhetsforskriften og anleggskonsesjon etter energiloven være godkjent i de sakene der dette er nødvendig.

 

Søk gjerne råd ved utarbeidelse av planen

Detaljplanen for landskap og miljø skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser og utforming av andre tekniske inngrep. Se veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon, (3/2013).

Planlagt løsning for slipp og dokumentasjon av minstevannføring skal beskrives i detaljplanen. Bruk gjerne sjekklista i kapittel 2.6 i veileder for slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring, (3/2020).

Ta gjerne kontakt med oss tidlig i detaljplanprosessen for å få veiledning.

Se miljøtilsynets nettsider for mer informasjon.

 

Dette må være avklart før NVE tar detaljplanen til behandling

Konsesjonær må dokumentere at det er tilgjengelig kapasitet i strømnettet og at kostnadsfordelingen er avklart. NVE må ha fattet vedtak om konsekvensklasse etter damsikkerhetsforskriften. Les mer om klassifisering av dammer her.

 

Saksbehandlingstid

På grunn av stor saksmengde er forventet saksbehandlingstid for en ferdig utarbeidet detaljplan nå seks måneder. Her inngår høring av detaljplanen hos lokale og regionale myndigheter. I tillegg må NVE befare området uten snø før planen kan behandles. Dersom detaljplanen sendes inn i vinterhalvåret, kan den samlede tidsbruken derfor bli lengre.

For at NVE skal kunne behandle søknaden effektivt må detaljplanen være gjennomarbeidet og komplett. Mangelfulle detaljplaner vil bli returnert, sier Mari Hegg Gundersen.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen,     

e-post: mhg@nve.no

Senioringeniør Sigrun B. Rawcliffe,       

e-post: sbi@nve.no