Publisert 05.02.2019

Været største utfordring for forsyningssikkerheten i 2018

NVE har fått innrapportert 39 uønskede hendelser i energiforsyningen i 2018. Utfordrende vær utgjør, som tidligere år, den største trusselen for forsyningssikkerheten. Nesten like stor trussel er teknisk svikt på anlegg, etterfulgt av menneskelige villede handlinger.

Av de 39 uønskede hendelsene har 20 medført driftsforstyrrelser med eller uten avbrudd for sluttbrukere. De øvrige 19 var hendelser som ikke medførte avbrudd eller driftsforstyrrelser, men som på annen måte medførte, eller risikerte å medføre, redusert forsyningssikkerhet.

- Selv om landet vårt har en såpass ugjestmild plassering på kloden, er det god forsyningssikkerhet i Norge. Det vil likevel oppstå uønskede situasjoner i energiforsyningen også fremover, NVE er opptatt av at de håndteres riktig og gjenopprettes raskt, sier fungerende direktør Eldri Naadland Holo i avdeling for tilsyn og beredskap.

I 2018 oppsto to uønskede hendelser der NVE har varslet overtredelsesgebyr. For 15 av hendelsene til har NVE vurdert at enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) har håndtert og gjenopprettet situasjonen på en god måte, hatt tilfredsstillende redundans, eller andre gode løsninger. Noen av evalueringene er ikke avsluttet ved årsskiftet og vil fortsette i 2019.

 

Kategori hendelse Antall 2018 konsekvensvurdering stor konsekvensvurdering middels konsekvensvurdering lav
         
Utfordrende vær 11 1 5 5
Teknisk svikt 11  1 4 6
Innbrudd og sabotasje 7   1 6
Informasjonssikkerhet 5 2 1 2
Øvrige hendelser 2     2
Fjernvarme 1     1
IKT - skadevare og systemfeil 1     1
Menneskelig svikt 1     1

Tabellen viser hvordan NVE har vurdert om hendelsene er å oppfatte som svært, middels eller lite alvorlige med tanke på konsekvens.

Les mer om hendelsene her

Kontaktpersoner:

Senioringeniør, Hege Sveaas Fadum, tlf. 99 40 94 34

Fung. dir Eldri Naadland Holo, tlf. 97 09 68 95

Om rapporteringen

NVE er blitt kjent med hendelsene gjennom rapporter fra enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), egne beredskapsvakter og egne tilsyn.

Beredskapsforskriften stiller krav om at KBO-enhetene skal rapportere uønskede hendelser. Formålet med rapporteringen er at myndighetene får bedre kjennskap til de påkjenningene og det trusselbildet som energisektoren er utsatt for.