Publisert 26.08.2021

Solstormer kan påvirke kraftsystemet

Ved solstorm slynges elektrisk ladde partikler ut fra sola. Dette kan potensielt ødelegge eller svekke utstyr i kraftsystemet, som i verste tilfelle kan føre til strømbrudd over store områder. I en ny rapport støttet av NVE gis det anbefalinger til tiltak før og under en pågående solstorm.

Foto: Astri Gillund/NVE

Solstormer kan gi fint nordlys, men større solstormer kan gi negativ påvirkning på viktig infrastruktur. Om elektrisk ladde partikler og magnetfelt fra sola treffer jordskorpen vil det induseres strøm (geomagnetisk indusert strøm), som vil påvirke anlegg tilknyttet transmisjonsnettet.

For å få mer kunnskap om mulige tiltak har NVE støttet et Sintef-prosjekt som har sett på solstormer og deres innvirkning på kraftsystemet.

Utstyr må være dimensjonert for å tåle en solstorm

Strømbrudd over store områder, kombinert med skader på kritisk utstyr vil kunne ha store samfunnsmessige konsekvenser. Eiere og operatører av både transmisjonsnett og av produksjonsenheter knyttet opp mot transmisjonsnettet bør derfor vurdere og håndtere risiko knyttet til solstorm, og motvirke konsekvenser knyttet til geomagnetisk induserte strøm (GIC).

De viktigste tiltakene er å sørge for at viktig utstyr er dimensjonert for å tåle de strømmene som kan oppstå, og at det er godt nok reservelager om utstyr blir skadet.

Overvåking av solstormer kan begrense skade

Utover å basere seg på eksisterende litteratur har Sintef også satt inn ulike typer målere i en transformatorstasjon. Dette ble gjort for å vurdere hvordan geomagnetisk induserte strøm kan måles, hvordan den induseres, og for å se sammenhengen mellom magnetometermålinger som fanger opp solstormaktivitet.

Sammenhengen mellom magnetometermålinger av jordas magnetfelt som reflekterer solstormaktivitet og geomagnetisk induserte strøm er av stor interesse for å kunne forutsi effektene av solstormer. Hvis en kommende solstorm blir oppdaget i tide, kan en sette inn tiltak som begrenser skade forårsaket av solstorm.

Kontakt

Astri Gillund
seniorrådgiver

Eldri Naadland Holo
seksjonssjef