Publisert 20.01.2017

God beredskap krever enhetlig regelverk

NVE har i dag avgitt høringssvar til Forsvarsdepartementet høring av forslag til ny sikkerhetslov – NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet.

NVE mener ny sikkerhetslov må ivareta to hensyn:

 1. Ivareta og sikre nasjonale sikkerhetsinteresser
 2. Unngå dobbeltregulering

NVE mener nasjonale sikkerhetsinteresser best ivaretas gjennom et tett samspill mellom sektorregelverk og sikkerhetsloven. Energiforsyning er vesentlig for nasjonale sikkerhetsinteresser. NVE mener at sikkerhet i energiforsyningen best ivaretas gjennom sektorregelverket og at det ikke er nødvendig å underlegge virksomheter i energiforsyningen sikkerhetsloven for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. NVE støtter likevel forslaget om at også virksomheter i energiforsyningen som vurderes å være kritiske for nasjonale sikkerhetsinteresser kan underlegges sikkerhetsloven, forutsatt at ansvar for vurdering og utpeking ligger hos sektormyndigheten.

 

Energiforsyningen tenker helhetlig sikkerhet

NVE mener at utvalget har greid å tenke utenfor det tradisjonelle sikkerhetslovregimet og har presentert et dynamisk forslag. NVE mener faktadelen av NOU’en er bra, og representerer et viktig arbeid. På noen punkter synes det som utvalget har bygget lovforslaget på den eksisterende loven snarere enn utredningen. På noen områder er det ikke helt sammenheng mellom utredningen og lovforslaget. NVE mener utredningen med vedlegg i all hovedsak er god og gir en korrekt fremstilling av energiforsyningen.

Høy sikkerhet i kraftforsyningen og sikring av kontinuerlig leveranser av strøm er avgjørende viktig i alle velferdssamfunn. Energiforsyningen i Norge har lang erfaring med å tenke helhetlig sikkerhet. Det pågår omfattende opprustning og investering i kraftsystemet. Nettselskapene anslår at det skal investeres for 140 milliarder kroner de neste 10 årene. Samtidig vil det blir store endringer i regelverk og roller for nettselskap og andre aktører i kraftmarkedet. Det er avgjørende viktig for sikkerhet og kostnadseffektivitet at de ulike tiltakene myndighetene iverksetter sees i sammenheng. Alle myndighetskrav må nøye kostnadsvurderes og rangeres etter nyttevirkninger ikke minst i forhold til sikkerhets- og forsyningsmessig gevinst. Ny sikkerhetslov må videreføre denne tilnærmingen for å sikre at en får mest mulig sikkerhet igjen for de ressursene som brukes.

 

Konkret mener NVE at:

 • Lovens formål bør spisses
 • Formålet bør være å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser
 • Kostnader for tiltak må være forholdsmessige
 • Virkeområdet må være presist
 • Loven må uttrykkelig gjelde forvaltningsorganer
 • Virksomheter må utpekes
 • Loven må kunne gjøres gjeldende for deler av en virksomhet
 • Det er viktig å unngå dobbeltregulering og overlapp med regelverk om samfunnssikkerhet
 • Utvalget ikke har vurdert godt nok hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser det vil kunne få for en virksomhet å bli underlagt sikkerhetsloven.
 • Ansvarsprinsippet må være førende for det primære ansvaret for forebyggende sikkerhet i de ulike samfunnssektorene.
 • Det er rett at hvert enkelt fagdepartement får ansvaret for å følge opp virksomheter innenfor egen sektor
 • Sikkerhetsmyndighetens primære oppgave overfor sektormyndighetene bør være å gi informasjon, råd og veiledning.
 • Det vil bryte med ansvarslinjene i forvaltningen hvis sikkerhetsmyndigheten skal føre tilsyn med sektortilsynene.
 • De mange skisserte mekanismene for å møte det vi oppfatter som en forventet uenighet mellom sikkerhetsmyndigheten og sektormyndighetene om oppfølging av loven er disse både unødvendige og fremmede i norsk forvaltning.
 • Forslaget til ny sikkerhetslov er generell og forutsetter at det utarbeides forskrifter. Loven bør ikke tre i kraft før slike forskrifter er utarbeidet. NVE ønsker å delta i det kommende forskriftsarbeidet på relevante fagtema.