Publisert 07.12.2015 , sist oppdatert 29.09.2022

Egenberedskap viktig ved strømbrudd

En punktanalyse av nødstrømberedskap NVE har gjort i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Vestfold synliggjør flere utfordringer. Blant annet er mange usikre på om de har krav til å ha nødstrøm

Forsyningssikkerheten i Norge er jevnt over god, men ingen nettselskap kan garantere en forsyning helt uten strømavbrudd av kortere eller lengre varighet. NVE stiller tydelige krav til at nettselskapene har nødstrøm hos seg selv, slik at den ordinære strømforsyningen kan gjenopprettes så raskt som mulig.

Alle andre virksomheter i det private og offentlige, som er kritisk avhengig av elektrisitet, må selv ha en egen beredskap for å ivareta behovet for nødstrøm for egne anlegg og funksjoner. Er ikke dette på plass vil det raskt gå ut over disse virksomheter og samfunnsområders evne til å opprettholde egne tjenester. Noen av disse virksomhetene har krav etter ulike sektorregelverk om slik nødstrøm, mens andre ikke har det.

Kartleggingen ble utført i 2014 og dekker noen utvalgte kommuner i Nordland og Vestfold og gir med andre ord ikke et representativt bilde for nasjonen, men et øyeblikksbilde for disse kommunene da kartleggingen ble gjennomført.

Kartleggingen presenterer noen klare funn, blant annet:

  • Det er viktig at det blir tatt høyde for langvarig svikt i infrastruktur i både private og offentlige virksomheter.
  • Enkelte sektorer, blant annet drivstofforsyningen, har mangler når det kommer til nødstrøm, men har heller ingen krav til å ha det på plass. Konsekvensen av langvarig strømstans vil raskt smitte over på samferdselssektoren. Dette vil videre påvirke etterforsyning av drivstoff til de som har nødstrøm.
  • Funnene i kartleggingen peker på at det er behov for å styrke egenberedskapen og øke robustheten i kritisk infrastruktur.
  • Det er avgjørende at samfunnsviktige virksomheter blir bevisst på avhengigheten av både elektrisitet og elektroniske kommunikasjonssystemer, samt vurderer hvordan sårbarheten i egen virksomhet kan reduseres og hvilke tiltak som skal settes inn ved bortfall av strøm. 
  • Kunnskap om nødstrøm og egenberedskap ved bortfall av strøm, samt hvilke krav som stilles til nødstrøm (der dette er på plass), er en viktig forutsetning for god egenberedskap. Mange opplyser at de er usikre på hvilke krav til nødstrøm som gjelder for dem.
  • Utredningen synliggjør viktigheten av å samordne beredskapsplanleggingen med de ulike sektorområdene og virksomhetene innen kommunens geografiske område. 
  • Funnene fra de to delanalysene underbygger en hypotese om at samfunnet går mot en økende sårbarhet overfor langvarig strømbrudd, med mindre sårbarhetsreduserende tiltak blir introdusert.

 

Det ligger utenfor NVEs forvaltningsmessige oppgave å følge opp alle samfunnssektorer direkte, så denne rapporten vil være et faginnspill til sektormyndigheter som har et oppfølgingsansvar. NVE vil, som et ledd i oppfølgingen, aktivt informere ansvarlige myndigheter om disse funnene. NVE håper også at rapporten danner grunnlag for drøftinger rundt hvilke sektorer som burde ha krav til nødstrøm, og ikke minst hvilken samfunnsberedskap man ønsker å ha.

Les hele NVE-rapport 103/2015 Egenberedskap. En punktanalyse av nødstrømberedskapen i utvalgte kommuner 2014 

Kontaktpersoner NVE:
Fung. seksjonssjef Roger Steen, tlf. 917 53 731
Avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen: tlf.  922 68 070

Kontaktpersoner fylkesmennene:
Karsten Steinvik Fylkesmannen i Nordland, tlf. 950 76 842 
 Jan Helge Kaiser Fylkesmannen i Vestfold, tlf. 917 47 044

Kontaktpersoner NVE:

Seksjonssjef Eldri Holo, tlf 970 96 895 

Avdelingsdirektør Kristian Markegård, tlf 411 61 915

Kontaktpersoner fylkesmennene:
Karsten Steinvik Fylkesmannen i Nordland, tlf. 950 76 842

Jan Helge Kaiser Fylkesmannen i Vestfold, tlf. 917 47 044