Publisert 24.09.2016 , sist oppdatert 28.08.2020

Strømnettet er klar for elbilene

Strømnettet kan levere strøm til 1,5 millioner elbiler i 2030, viser beregninger NVE har utført. Forutsetningen for at ladingen skal kunne skje smertefritt, er at mange av bilene lades om natten, når øvrig forbruk er lavt.

- For å redusere utslippene fra veitrafikk, er det nødvendig med langt flere nullutslippsbiler på veiene enn vi har i dag. Elbiler er både energieffektive og klimavennlige, og i 2030 kan halvparten av person- og varebilen gå på strøm. Beregninger NVE har gjort, viser at strømnettet vil klare å levere strøm til å lade 1,5 millioner elbiler, som Nasjonal Transportplan har som ambisjon, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Det antas at for å få 1,5 millioner elbiler, eller rundt halvparten av person- og varebilene, i 2030, må det aller meste av nybilsalg fra 2025 være nullutslippsbiler. Disse bilene vil til sammen bruke rundt fire TWh strøm, noe som tilsvarer kun tre prosent av det norske strømforbruket.

En viktig forutsetning for at elbilene ikke skal føre til problemer for strømnettet eller til høye nettkostnader for strømkundene, er at ladingen fordeler seg utover døgnet.

- Vi har et kraftsystem som takler elbilene vi har i dag, og vi er godt rustet for en ytterligere overgang til elektriske person- og varebiler. Tall NVE har hentet inn, viser at mye av elbil-ladingen i dag skjer på natten. De nye smarte målerne som skal installeres hos alle strømkunder, gjør det mulig å lade bilen når strømmen er rimelig og belastningen på kraftsystemet lav, understreker Skrivarhaug.

Lokale utfordringer

Nettselskapene er pålagt å ta hensyn til forventet forbruksutvikling når de fornyer strømnettet, og de må også ta hensyn til elbillading når de bytter ut gamle komponenter som kabler og transformatorer.

I rapporten «Hva betyr elbiler for strømnettet», peker NVE på at det kan oppstå lokale utfordringer. Dette vil typisk være på steder med svakt nett, eller i områder der mange lader elbilene sine samtidig. Slike utfordringer kan blant annet oppstå i hytteområder.

Det norske strømnettet er langstrakt, og enkelte steder kan det forekomme problemer med spenningskvalitet og kapasitet. Vi forventer at nettselskapene er i forkant av utviklingen, men vi ser at strømkunder med kraftige såkalte enfaseladere må være forberedt på å tilpasse seg kapasiteten i lokalnettet, sier Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Elektrifisering nødvending

Uten elektrifisering av transportsektoren, vil Norge ha vansker med å nå de foreslåtte utslippsmålene i ikke-kvotepliktig sektor                                                                                                

Etter mange år med sterk vekst, nådde fossil energibruk til transport en topp i 2012. I 2015 ble 96 prosent av samlet innenlands energibruk til transport, fiske, maskiner og redskaper i Norge dekket av fossile energivarer. Lavere aktivitet innen sjøtransport og fiske, overgang fra bensin- til dieselbiler og mer energieffektive motorer, har imidlertid gjort at utslipp av klimagasser fra transport har flatet ut, og var på samme nivå i 2015 som i 2006. Elektrifisering av veitransport kan være en effektiv måte for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor i Norge.

Forventet befolkningsvekst og økonomisk vekst vil gi økt transportbehov. Dersom transportsektoren ikke omstiller seg til utslippsfrie teknologier, har NVE i rapporten «Energibruk til transport» anslått at energibruk til transport, maskiner og redskaper kan øke med 25 prosent til over 80 TWh i 2050. I 2015 var tilsvarende tall 69 TWh.

Overgang til elektrisitet i transportsektoren vil gi lavere energibruk og lavere klimagassutslipp. Dette kommer av at elektriske motorer er over tre ganger så effektive som dagens forbrenningsmotorer. Økt andel av befolkningen som kjører kollektivt, går eller sykler, vil også dempe vekst i energibruk til transport.

 

Dette kan du gjøre for å få mest mulig problemfri elbillading:

  • Kontakt elektroinstallatør for å få foretatt en sjekk av det elektriske anlegget.
  • Installer egen hjemmeladestasjon. Benytt trefase om mulig. Be installatør vurdere behovet for å melde inn ladestasjonen til nettselskapet.
  • Lad gjerne på natten.
  • Pass på at elbillader og komfyr ikke trekker strøm fra samme faser. Kontakt elektroinstallatør dersom du er i tvil.
  • Lading fra vanlige stikkontakter (schuko) bør av sikkerhetshensyn foregå på egen kurs og ikke overstige 10 A.

 

 

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, tlf 415 11 537

Seksjonssjef Vegard Willumsen (Kraftsystem), tlf 922 51 702

Seniorrådgiver Dag Spilde (Energibruk og nye teknologier), tlf 408 42 105

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Vi har et kraftsystem som takler elbilene vi har i dag, og vi er godt rustet for en ytterligere overgang til elektriske person- og varebiler.
Anne Vera Skrivarhaug
Avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug, NVE