Publisert 11.08.2023

Strømforbruket fortsetter å synke i 2023

Nye tall fra første halvår i 2023 viser at strømforbruket i Norge fortsetter å synke. I første halvår 2023 er det brukt mindre strøm enn i tilsvarende periode i 2022. Det er usikkert hvor mye av reduksjonen som skyldes varige tiltak for energieffektivisering. 

Strømforbruket i Norge gikk kraftig ned i 2022 i forhold til 2021, med hele 4 % totalt for hele landet. (Se nyhetssak: Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022 - NVE)

- Oppdaterte tall for 2023 viser at forbruket fortsetter å synke sammenlignet med de foregående årene. Den kraftige reduksjonen vi så i strømforbruket i 2022 ser ut til å vedvare, sier Maren Esmark, seksjonssjef i NVE. 

Den største reduksjonen er fortsatt i sørlige Norge (NO1), men også i Nord-Norge (NO4) er det redusert strømforbruk hos husholdningene første halvår i 2023. Det temperaturkorrigerte forbruket for husholdninger i Nord-Norge i perioden januar til juni var 2 prosent lavere enn i samme periode i fjor. 

- Vi ser nå at husholdningene i alle deler av landet har redusert strømbruken siden 2021, trolig som en konsekvens av høyere strømpriser. Vi vet ennå ikke hvor mye av reduksjonen i forbruket som kommer fra varige tiltak for energieffektivisering, sier Esmark.  

Vedvarende nedgang i husholdningene i hele Norge 

Husholdningenes strømforbruk i sørlige Norge er nesten uendret fra 2022, med kun en liten økning på 1,4 %, og det til tross for at strømprisen er lavere. Tallene er korrigert for temperaturforskjeller mellom årene.* Det er viktig å huske at forbruket i 2022 var betydelig redusert sammenlignet med 2021. Husholdninger i sørlige Norge reduserte strømforbruket med hele 12 % i perioden januar til juni 2022 sammenlignet med samme periode i 2021.  

Strømforbruket til tjenesteytende sektor første halvår i 2023 i sørlige Norge er sterkt redusert, også når det sammenlignes med mars til juni 2020 hvor mange aktører holdt stengt på grunn av covid-19. For tjenesteytende sektor i sørlige Norge viser tallene for 2023 en nedgang på 5,9 % fra det allerede reduserte nivået i 2022. I nordlige Norge er trenden for tjenesteytende sektor omvendt, og strømforbruket har økt med 4,3 % sammenlignet med 2022. Fra 2020 til 2023 har forbruket i tjenesteytende sektor i nordlige Norge økt med 14,3 %.  

Analysen NVE har gjort benytter seg av aggregerte tall fra Elhub, der totalforbruket er oppgitt uten temperaturkorrigering og uten nettap. 

Figuren viser temperaturkorrigert kraftbruk i alle sektorer i perioden januar til juni for årene 2020-2023. Kilde: Elhub / NVE 

Data over strømforbruk tilgjengelig på NVEs nettsider 

NVE har laget en nettløsning hvor man kan gå inn å se på utviklingen i strømforbruket de tre siste årene. I nettløsningen kan man velge faktisk og temperaturkorrigert forbruk og hvordan forbruket fordeler seg på ulike måneder, sektorer og i de ulike prisområdene. I den samme rapporten kan du også se strømpriser både med og uten strømstøtte. Nettløsningen og tallene kan sees her: Energibruk - NVE 

Råd for energisparing hjemme og i kommunene 

Sammen med Enova har NVE i vinter hatt en informasjonskampanje rettet mot befolkningen, med tips og råd om energieffektivisering. Se www.sparenergi.no  

NVE har i samarbeid med KS og Norsk kommunalteknisk forening hatt webinarer med fokus på tiltak som kan gjøres i kommunesektoren. Webinarene er tilgjengelige på NKFs nettsider (Energi til fredagskaffen: Webinarekke om strømsparing og energieffektivisering i din kommune - Norsk Kommunalteknisk Forening (kommunalteknikk.no) og omhandler blant annet erfaringer med å prioritere strømsparingstiltak, energisparekontrakter (EPC) og installasjon av solceller og gode varmeløsninger. 

*Temperaturkorrigering 

Temperaturkorrigering av kraftbruk blir gjort for å kunne sammenligne kraftbruk mellom ulike perioder som har ulik utetemperatur. For å temperaturkorrigere kraftbruken brukes graddagstallmetoden. Denne metoden forutsetter at oppvarming i bygninger skjer dersom døgnmiddeltemperaturen faller under 17 grader. Graddagene summeres opp på månedsnivå og blir sammenlignet med normalgraddagstall  basert på historiske temperaturer fra 1991-2020. Forbrukstallene for kraft er eksklusive nettap, og er derfor lavere enn tall publisert av Statnett. 

**EPC-kontrakter – Energy Performance Contracts,  

Kontakt

Maren Esmark, seksjonssjef

Tlf: 97 18 33 79