Publisert 19.01.2023 , sist oppdatert 20.01.2023

Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022

Strømforbruket i Norge gikk betydelig ned i 2022 sammenlignet med 2021. Nedgangen var på over 4%, som er 5,5 TWh mindre enn i 2021.

- Det er tydelig at forbrukere og næringsliv i sørlige Norge har endret adferd i perioden med høye strømpriser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Analysen NVE har gjort benytter seg av aggregerte tall fra Elhub, der totalforbruket er oppgitt uten temperaturkorrigering og uten nettap.

Det totale kraftforbruket i Norge var på 126 TWh i fjor. Forbruket ble redusert med 5,5 TWh fra 2021 til 2022. Dette fordeler seg på en nedgang på 6,5 TWh i sørlige Norge og en oppgang på 1 TWh i Midt- og Nord Norge.

Stor nedgang i strømforbruk i husholdningene i sørlige Norge

Også de temperaturkorrigerte tallene viser en stor nedgang i husholdningenes strømforbruk i 2022, med  14,1 prosent sammenlignet med 2020 og 13,8 prosent sammenlignet med 2021 i sørlige Norge. Nedgangen i strømforbruket startet samtidig med prisøkningen i oktober 2021, og fortsetter gjennom hele 2022.

 - Strømsparing som skyldes et mer bevisst forhold til energibruk, er bra. Mer bevisst og effektiv energibruk reduserer strømregningen, presset på kraftsystemet og vi unngår naturinngrep. Strømsparing som reduserer velferden og går på helsa løs, er derimot ikke bra, sier Lund.

I Midt- og Nord-Norge har det temperaturkorrigerte forbruket i husholdningene vært på nivå med forbruket i 2021.  Strømprisen i 2022 i Nord- og Midt Norge har i snitt vært langt lavere enn for sørlige Norge.

Industrien

Industrien i sørlige Norge har hatt en nedgang i strømforbruket i 2022 relativt til 2021, med størst nedgang i andre halvdel av 2022. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjon i aluminiumsproduksjon.

Industriforbruket for Midt-Norge var på samme nivå i 2022 som i 2021. Nord-Norge har hatt en økning i strømforbruket i industrien relativt til 2021 med 19,6 prosent.  Økningen forklares i stor grad av at industri som var koblet ut i 2021 ble satt i drift igjen i 2022

Forbruket på fritidsbolig i sørlige Norge på samme nivå som under hytteforbudet i 2020

Det temperaturkorrigerte forbruket i fritidsboliger i sørlige Norge var 19,8 prosent lavere enn i 2021. Det temperaturkorrigerte strømforbruket for fritidsboliger i starten av 2022 er på omtrent samme nivå som under «hytteforbudet» våren 2020. Nedgangen i energibruk i fritidsboliger utgjør kun en liten del av den totale nedgangen i energibruk.

2020 og 2021 preget av pandemi

Strømforbruket for husholdningene økte i mars 2020, noe som trolig skyldes at folk var mer hjemme som en følge av at det var iverksatt smitteverntiltak med hjemmeskole og hjemmekontor for en stor andel av befolkningen.

Tallene viser også en nedgang i strømforbruket hos tjenesteytende sektor fra samme periode, noe som trolig skyldes lavere aktivitetsnivå. Når vi sammenligner måneder i 2022 hvor det fortsatt var koronarestriksjoner og utbredt hjemmekontor, var det likevel en betydelig nedgang i strømforbruket til husholdningene i 2022, sammenlignet med 2021 og 2020.

Utviklingen i strømbruk siste tre år for husholdninger i sørlige Norge

Kilde: Elhub/NVE

Kilde: Elhub/NVE

Data over strømforbruk tilgjengelig på NVEs nettsider

NVE har laget en enkel nettløsning hvor du selv kan gå inn og se på utviklingen i strømforbruket de tre siste årene. Det er mulig å se faktisk og temperaturkorrigert forbruk og hvordan forbruket fordeler seg på ulike sektorer og i de ulike prisområdene. I den samme rapporten kan du også se strømpriser både med og uten strømstøtte. Strømforbruk i Norge fra 2020 - NVE.

Kontakt

Seksjonssjef Maren Aschehoug Esmark
Tlf. +47 97183379

Seniorrådgiver Olav Karstad Isachsen
Tlf. +47 95002627

Temperaturkorrigering

Temperaturkorrigering blir gjort for å lettere kunne sammenligne kraftbruk mellom ulike perioder som gjerne har ulik utetemperatur. For å temperaturkorrigere kraftbruken brukes graddagstallmetoden. Denne metoden forutsetter at oppvarming i bygninger skjer dersom døgnmiddeltemperaturen faller under 17 grader. Graddagene summeres opp på månedsnivå og blir sammenlignet med normalgraddagstall som er basert på historiske temperaturer fra 1991-2020. Forbrukstallene er etter nettap, og er derfor lavere enn tall publisert av Statnett.