Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 08.11.2021

Hvordan bestille en utredning av fare for kvikkleireskred?

Her finner du informasjon om hvordan du kan bestille en utredning av fare for kvikkleireskred.

Trenger du å utrede fare for kvikkleireskred?

I alle områder som lå under havnivå etter siste istid (under marin grense) er det mulighet for kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. I slike jordarter kan det gå kvikkleireskred/områdeskred. I deler av landet har NVE utført en oversiktskartlegging over områder med potensiell fare for kvikkleireskred. Men ved all ny utbygging i områder under marin grense må kommune/utbygger være sikker på at kravene til tilfredsstillende sikkerhet er oppfylt. Dette gjelder både i og utenfor kartlagte faresoner.

Du kan selv sjekke om tiltaket ditt ligger innenfor et aktsomhetsområde ved å bruke bruke vår kartbaserte veileder . Dersom du ønsker en oversiktskartlegging, for eksempel for hele kommunen, kan metodikken i NVE Ekstern rapport 09/2020 benyttes.

Hvordan bestille en utredning av fare for kvikkleireskred

En utredning av fare for kvikkleireskred skal vise at kravene i TEK17 §7-3 med veiledning er oppfylt. Utredningen bør følge prosedyren i NVE veileder 1/2019 kapittel 3.2, men det er mulig å dele opp leveranse avhengig av hvilket detaljeringsnivå du ønsker. Se forslag under (1-4). 

Geoteknisk konsulent må ha kompetanse iht. NVE veileder 1/2019. Standardkontraktene NS8401/NS8402 kan benyttes, med særskilte krav om eiendomsrett av resultatene for oppdragsgiver, for å sikre innmelding av faresoner og grunnundersøkelser til nasjonale databaser. 

Enkel utredning uten supplerende grunnundersøkelser: 

 1. Innsamling av eksisterende relevante grunnundersøkelser (geotekniske datarapporter)
 2. Gjennomgang av eksisterende datagrunnlag for å avgjøre hvor det er potensielt kvikkleire/sprøbruddmateriale
 3. Befaring av området for å registrere evt. oppstikkende fjell i dagen, erosjonsforhold og vurdering av adkomst til ev. borpunkt (ref. bestilling 2)
 4. Opptegning av faresone for kvikkleireskred, løsne- og utløpsområde (maksimal utstrekning iht. eksisterende grunnundersøkelser, løsmassekart, topografi og befaringsobservasjoner)
 5. Klassifisering av faresone i faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse.
 6. Innmelding av faresonen i NVEs innmeldingsløsning for kvikkleiresoner.
 7. Anbefaling til behov for videre grunnundersøkelser og soneutredning.

Punkt 2-6 kan i utgangspunktet prises med fastpris. Punkt 1 vil variere i omfang etter plassering av tiltaket. Dersom punkt 2 viser at det ikke er sprøbruddmateriale eller punkt 3 viser at det ikke er skredfare pga. terrengforhold, vil punkt 4-6 utgå. Dersom det foreligger lite eksisterende grunnundersøkelser, vil denne utredningen kunne resultere i en konservativ soneopptegning. Dersom tiltaket ligger innenfor denne sonen, må tiltakshaver utrede videre.

 1. Utarbeidelse av borplan av aktuelle områder med inntegning/digitalisering av eksisterende borpunkt.
 2. Plassering av kritiske profiler, basert på topografi og eksisterende grunnundersøkelser. Plotting av profilene med foreliggende grunnundersøkelser.
 3. På grunnlag av borplan og profiler: Utarbeide borplan m/forslag til felt- og laboratorieundersøkelser.
 4. Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for grunnundersøkelser i felt og lab., i form av NGF-mengdeliste  og beskrivelse av arbeidene for utlysning av grunnundersøkelsene.  
 5. Borplan og mengdeliste sendes til uavhengig kvalitetssikring. Oppfølging av dette.
 6. Oppfølging av undersøkelsesprogram i felt og lab overfor boreentreprenøren. Herunder:
 • Oppfølging av at beskrevne mengder blir utført korrekt og med tilfredsstillende kvalitet.
 • Vurdering av behov for tilleggsundersøkelser basert på fortløpende (daglig) resultatrapportering fra feltarbeidet.
  • Tilpasset oppsett for program for laboratorieundersøkelser (inkl. spesifikasjonsskjema til avanserte forsøk).
  • Nødvendige avklaringer mot oppdragsgiver i fht endring av mengder.
  • Sluttkontroll av datarapport med felt og lab fra boreentreprenøren mhp. samsvar mellom bestilling og leveranse

7. Revisjon av faresone og klassifisering iht. grunnundersøkelsene, samt innmelding av denne.

8. Møter med oppdragsgiver m.fl. og direkteutgifter

Grunnundersøkelsene kan vise at det ikke er sprøbruddmateriale i grunnen i hele eller deler av den opprinnelige sonen fra den første enkle utredningen. Faresonen fra den første enkle utredningen må da endres iht. dette. Dersom tiltaket ligger innenfor revidert løsne- eller utløpsområde etter grunnundersøkelsene, må tiltakshaver utrede videre med stabilitetsberegninger.

Grunnundersøkelser kan ofte utføres av det samme geotekniske firmaet som lager borplanen, men det er også mulig å lyse disse ut som et eget oppdrag, med borplan og mengdeliste fra fase 2 som grunnlag.

Bruk NS8406, priset etter medgåtte mengder.

Boreentreprenøren må melde grunnundersøkelsene inn i NADAG.

Når grunnundersøkelsene er utført har man grunnlag for å gjøre en soneutredning iht. punkt 8-11 i prosedyren i kapittel 3.2 i NVE-veileder 1/2019. For en sone skal beskrevne prosedyrer delaktivitetene som listet opp under utføres:

 1. Opptegning av kritiske snitt med nye (og eksisterende) boringer, revurdering av plasseringen av snittene og tolking av lagdeling.
 2. Vurdering av aktuelle bruddmekanismer.
 3. Avgrensning av løsne- og utløpsområdet.
 4. Revisjon av klassifisering av sonen (faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse)
 5. Parametertolkning fra grunnundersøkelsene for bruk i stabilitetsanalyser, basert på utarbeidet datarapport og annet relevant datagrunnlag.
 6. Stabilitetsanalyser av dagens situasjon for valgte kritiske snitt
 7. Stabilitetsanalyser av ev. nødvendige sikringstiltak (krav til ny bebyggelse iht. TEK17-veiledning §7-3 og  NVE-veileder 1/2019. Evt. sikring av eksisterende bebyggelse kan avtales med NVE/kommunen).
 8. Utarbeidelse av vurderingsrapport, inkludert alle vurderinger, konklusjoner og anbefalinger for nå-situasjonen og forslag til sikringstiltak.
 9. Oppfølging av uavhengig kontroll. Kontrollen er anbefalt gjort i tre omganger: Boplan, beregningsgrunnlag og sluttrapport.
 10. Innmelding av endra faresone og grunnundersøkelser
 11. Møter med oppdragsgiver med flere og direkte utgifter