Publisert 15.06.2018 , sist oppdatert 18.01.2024

Kvikkleirerapporter for Sunnfjord kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Vurderingsrapport 18.03.2022 (33 MB)| Grunnundersøkelser 16.10.2019 (15 MB) | Befaring 1 08.08.2018 (177 MB) | Befaring 2 30.08.2019 (7 MB)

Det er utført kartlegging av fare for store kvikkleireskred innenfor kartleggings polygonene i deler av kommunen.

I henhold til vurderingsrapporten er det utarbeidet mer detaljerte aktsomhetskart innenfor kartleggingspolygonene vist i kartapplikasjonen under. Det groveste aktsomhetskartet (som finnes på NVE Atlas/ Temakart kvikkleire avledet fra NGUs løsmassekart og «Mulighet for marin leire») er vist for områdene utenfor kartleggingspolygonene.

Aktsomhetskart-områdeskred – viser områder der det kreves geoteknisk vurdering i forbindelse med vurdering av områdeskred i areal- og byggesaker (bygger på NGUs løsmassekart, terrengkriterier brattere enn 1:20 og større enn 5 m høydeforskjell, berg i dagen, befaringer og grunnundersøkelser).

Last ned SHP-filer(zip)

Last ned SOSI-filer(zip)

Trykk her for å se på kart som viser aktsomhetskart-områdeskred.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.