Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Lillestrøm kommune

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune.

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Det fins førebels ikkje faresoner for skred i bratt terreng for din kommune

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

Flomsonekart Glomma, Øyeren, Nitelva, Leira og Vorma (2016). Erstatter flomsonekartet for Fetsund fra 2004 og flomsonekartet for Leirsund og Frogner fra 2007 (rapport 12-2007).

Flomberegning for Nedre Glomma (2002)

Flomberegning for Leira og Nitelva ble oppdatert i 2013 og erstatter flomberegningen for Leira fra 2005 og flomberegningen for Nitelva fra 2007.

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng

Tilstandsvurdering flomverk og pumpestasjoner

NVE har kartlagt tilstanden på en rekke flomverk med tilhørende pumpestasjoner. Det er laget en sluttrapport for hvert anlegg. Følgende er kartlagt i din kommune:

Leirsund flomverk (VV 8034 og 9010)

Leirsund stasjon flomverk (VV 8228)