Publisert 09.11.2015 , sist oppdatert 27.02.2023

Kristiansand kommune

Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Det kan derfor forekomme kvikkleire også utenom de kartlagte sonene og områder under marin grense må vurderes som aktsomhetsområder for kvikkleire. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Det fins førebels ikkje faresoner for skred i bratt terreng for din kommune

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak. Les meir om flaumsonekarta her.

12-2005 Flomsoner Delprosjekt Mosby vedlagt papirkart for 10-, 100- og 200-årsflom

Flomberegning for Mosby

Flomsonekart - Delprosjekt Søgne (2003) vedlagt papirkart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom. 

Flomberegning for Søgneelva (2002). Etter flere store flomhendelser ble flomberegningen gjennomgått i 2017 og vurdert at det ikke er behov for oppdatering.

Flomsonekart - Delprosjekt Lunde i Søgne (2017)

Flomberegning for Lundeelva ved Kielland (2014)

Flomsonekart – Delprosjekt Tovdalselva 27.11.2019 (80,4 MB) Dette flomsonekartet erstatter Delprosjekt Flakksvann fra 2005.

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng