Vannmangel og vintertørke

I perioder med lite nedbør og langvarig kulde kan lav grunnvannstand og liten vannføring gi utfordringer med vannmangel. Vannmangel kan ramme mange forbrukere og funksjoner.

Kaldt og tørt vær byr på utfordringer for anlegg med behov for jevnt vannuttak. Foto:NVE

 

Vannuttak i knapphetssituasjoner

Lokale vannverk har ansvar for offentlig vannforsyning, og har ansvar for å håndtere situasjonen lokalt. Kommunen har ansvar for følger av at private vannverk ikke kan levere vann. Kommuner vil som regel bistå private vannverk i knapphetssituasjoner.

Statsforvalteren har myndighet til å treffe vedtak om fordelingen og gjennomføringen av vannuttak i knapphetssituasjoner. I en slik vurdering tas hensyn også til bakenforliggende eiendommer og allmenne interesser i vassdraget. All bruk av vann må være forsvarlig sett i lys av at det er en knapphetssituasjon.

Generelt oppfordrer NVE vannverkseiere og brønneiere i lavlandet som tidligere har opplevd problemer med vintertørke, å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin. 

NVEs rolle

NVE gjør konsesjonspliktvurderinger og er konsesjonsmyndighet for tillatelser til vannuttak etter vannressursloven. Store vannuttak som kan medføre tørrlegging vil kreve tillatelse fra NVE. NVE har også myndighet til å gi midlertidige tillatelser, for eksempel til å fravike fastsatte reguleringsgrenser.

Utfordrende vannsituasjon for settefiskanlegg

Akvakulturanlegg er avhengig av et jevnt uttak av vann fra et vassdrag. I deler av Norge er det nå en utfordrende vannsituasjon for settefiskanlegg. Kaldt og tørt vær fører til at mange settefiskanlegg er i ferd med å nærme seg laveste tillatte vannstand i vannkildene sine. Nå er det mange aktører som ønsker å få dispensasjon fra manøvreringsreglementet i en begrenset periode. NVE forventer at selskapene følger nøye med på situasjonen i egen vannkilde og tar nødvendige grep før situasjonen blir alvorlig.

Akvakulturanlegg med konsesjon til vannuttak må ta kontakt med NVE dersom det kan oppstå problemer i knapphetssituasjoner. NVE vil kun i spesielle tilfeller kunne gi en  tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet. En forutsetning vil være at anlegget har holdt vannforbruket innenfor tillatte rammer, og benyttet vannbesparende tiltak.

Kontaktpersoner

Miljøtilsynet - vassdragsanlegg
Pernille Dorthea Bruun, seniorrådgiver
pbr@nve.no

Kjetil Greiner Solberg, senioringeniør
kgs@nve.no


Konsesjon - vassdragsinngrep
Gry Berg, seksjonssjef
gbe@nve.no

Ellen Lian Halten, seniorrådgiver
elha@nve.no

Bård Ottesen, seniorrådgiver (akvakultur)
baso@nve.no