Kostnader for kraftproduksjon - NVE

NVE har jevnlig publisert rapporter om kostnader i energisektoren. Kostnadene er basert på faktiske energikostnader over levetiden, også kalt LCOE, hentet inn fra det norske markedet. Disse kan benyttes ved grove overslag i tidlige prosjektfaser eller ved analyser. Verktøyet på denne nettsiden visualiserer utvalgte kostnadsdata og gir brukeren mulighet til å sammenlikne energikostnadene forbundet med ulike teknologier. Alle bakgrunnsdata er hentet fra NVEs kostnadstall for 2019.

- Brenselspriser og avgiftssatser er oppdatert for 2020. Verdiene er hentet fra ulike kilder, blant annet Finansdepartementet, SSB og Energirapporten.

- For kostnadstallene for vind, vann og sol har vi gjort en egen analyse. For andre teknologier er det brukt inflasjonsjusterte kostnadstall fra tidligere analyser.

Den siste publikasjonen utgitt av NVE om kostnader i energisektoren finner du her.

Se brukerveiledning under verktøyet.

Nytt etter oppdatering 2020:

Det er lagt til kostnadstall for havvind, et høyt og et lavt estimat. NVE har ikke gjort fremskrivninger av produksjonskostnadene for havvind i 2040. I figuren under "LCOE 2019 mot LCOE 2040" er det derfor ingen røde søyler for denne teknologien.

Vi oppgir nå kostnader for to ulike typer solcelleanlegg. Et montert på et stort, flatt som er typisk for industri- og næringsbygg. Det andre anlegget er et eksempel på produksjonskostnader for strøm fra solceller montert på et skrått hustak, typisk for privatboliger.

Det gassfyrte kombikraftverket i verktøyet baserer seg på et tiltenkt anlegg på fastlandet med kapasitet på 450 MWel og som brukes til alminnelig forsyning. Et slikt anlegg vil gi kvotepliktig utslipp, ved innfyrt effekt som overstiger 20 MW. Tidligere har vi antatt at anlegget både betaler CO2-kvoter og full CO2-avgift. Dette har vi nå gått bort fra, siden anlegget er kvotepliktig og dermed kvalifiserer for å søke om redusert CO2-avgift. Vi har derfor lagt inn redusert sats for naturgass, i henhold til avgiftssatsene for 2020.

  

På venstre side i verktøyet finnes en valgmeny hvor diverse parametere kan justeres. Denne menyen kan åpnes ved å trykke på den blå stolpen til venstre. Her kan du velge ut teknologiene du ønsker å se kostnadsdata for, ved å huke av øverst i valgmenyen. Du kan også justere noen parametere som spiller inn på energikostnadene ved å trekke på de fire gliderene. Dersom du vil tilbakestille valgene dine, kan du klikke på NVE-logoen oppe til venstre. Stolpediagrammet viser LCOE for de ulike teknologiene gitt de valgte variablene. Ved å klikke på knappene øverst i vinduet kan du veksle mellom å se LCOE fordelt mellom utgiftsposter og utviklingen i LCOE frem mot 2040. Kostnadene i 2040 regnes ut ved hjelp av en teknologiforbedringsfaktor basert på antakelser gjort av NVE. Du kan også velge om du ønsker å se kostnadene i Euro per MWh eller øre per kWh med knappen oppe til høyre.

Data fra tabellen kan lastes ned ved å trykke på de tre prikkene oppe i hjørnet av tabellen og velge "eksporter data".

Har du spørsmål eller innspill til verktøyet, ta kontakt med Hallgeir Horne på mail: haho@nve.no.