Publisert 01.06.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Plikter for produsenter og importører

Denne siden gir en veiledning til hvilke generelle plikter som følger av økodesign- og/eller energimerkeregelverket. Pliktene er knyttet til din rolle som produsent eller importør. For mer informasjon om rollene, se vår side med definisjoner av ansvarsrollene. For detaljert informasjon om hvilke plikter som gjelder for hvert enkelt produkt, se vår side med produktspesifikke regelverk.

Produktet skal være i samsvar med produktspesifikke regler

Produktene må blant annet oppfylle minimumskrav til energieffektivitet, og oftest også andre krav, som krav til vannforbruk, utslipp, støy, funksjonsegenskaper, strømstyring etc. 
De produktspesifikke reglene er satt gjennom egne forordninger. Forordningene ligger som vedlegg til henholdsvis økodesign- og energimerkeforskriftene. Se forskriftenes kapittel 3. 

CE-merke

Kravene til den grafiske utformingen av CE-merket er beskrevet i økodesignforskriften § 6. Merket skal være minst 5 millimeter høyt. CE-merket skal være godt synlig, lesbart og det skal vanskelig kunne fjernes. CE-merket skal påføres selve produktet eller merkeplaten. Dersom dette ikke er mulig, skal det påføres emballasjen eller følgedokumentene. Dersom et produkt er umerket, bærer et galt utformet merke eller urettmessig bærer CE-merket, kan NVE fatte vedtak om retting og omsetningsforbud. Produktet må også oppfylle kravene i annet regelverk innen helse, miljø og sikkerhet for å kunne ha et CE-merket.

CE-merking er produsentenes løfte om at produktene oppfyller EU-regelverk innen helse, miljø og sikkerhet. Flere produktområder er omfattet, bl.a. elektrisk utstyr, leketøy, byggevarer, medisinsk utstyr, maskiner, personlig verneutstyr, gassapparater, heiser og teleterminaler. CE er en forkortelse av Communauté Européenne

Samsvarserklæring – plikt for den ansvarlige

Kravene til samsvarserklæring er beskrevet i økodesignforskriften § 7. Den ansvarlige skal gjennom samsvarserklæringen sikre at produktet oppfyller alle produktspesifikke bestemmelser, og henvise til disse. I tillegg skal erklæringen inneholde identifikasjon og kontaktinformasjon til den ansvarlige, og beskrivelse av modellen. Dersom det er relevant, skal beskrivelsen også inneholde referanser til harmoniserte standarder og andre tekniske standarder og spesifikasjoner, samt henvisning til annet regelverk som omfatter CE-merking. Det er den ansvarlige som skal erklære samsvar. Dette kan ikke overlates til testinstitutt eller andre. Den ansvarlige skal oppbevare alle utstedte samsvarserklæringer i 10 år etter fremstillingen av det siste produkt som samsvarserklæringen gjelder. Hvem som er ansvarlige er definert i økodesignforskriften § 4. Se også våre sider om definisjoner av ansvarsroller (Lenke).

Se eksempel på utfylt samsvarserklæring (CE-erklæring på dansk) på Energistyrelsens nettsider.

Se mer om standarder hos Norsk Standard.

Samsvarsvurdering

Kravene til samsvarsvurdering er beskrevet i økodesignforskriften § 8.

  1. Samsvarsvurderingen skal utføres i henhold til én av de to prosedyrene som beskrives i økodesigndirektivets vedlegg IV om rutiner for internkontroll eller V om rutiner for kvalitetsledelse.
  2. Det er også bestemmelser om hvordan vurderingen skal utføres i de produktspesifikke reglene (forordningene).
  3. Den ansvarlige skal oppbevare alle relevante dokumenter om den gjennomførte samsvarsvurdering i 10 år etter fremstillingen av det siste produkt som samsvarsvurderingen gjelder.

Teknisk dokumentasjon

Før du bringer et energirelatert produkt i omsetning i EU/EØS må du utarbeide teknisk dokumentasjon som viser at produktet er i samsvar med økodesign- og /eller energimerkeforordningene. Den tekniske dokumentasjonen må være tilstrekkelig til å vise at angitte verdier og andre opplysninger, blant annet energietikettens og databladets opplysninger, gitt for produktet er riktige, og at minstekravene i økodesignforordningene er oppfylt. Dokumentasjonen skal blant annet beskrive egenskaper og testmålinger/beregninger. Kravene til teknisk dokumentasjon er beskrevet i energimerkeforskriften § 9 og i økodesigndirektivets vedlegg IV, samt i vedleggene til direktivets underliggende produktspesifikke regler. NVE kan kreve å få utlevert teknisk dokumentasjon med en frist på ti dager etter anmodning om utlevering.

Produktdatabasen EPREL (for produkter omfattet av energimerking)

Du skal registrere produktopplysninger i den europeiske produltdatabasen EPREL for energimerkede produkter før produktet bringes i omsetning. Les mer om kravene til registrering i EPREL her 

Energietikett

Energietikett er det merket som skal følge produktene, og som skal orientere forbrukerne om energiklasse og andre egenskaper ved produktet. Ansvaret for å etiketten ligger på leverandør. Se mer i energimerkeforordningen (EU) 2017/1369 Artikkel 3.

Produktdatablad

Et datablad er et standardisert skjema med opplysninger om et produkt. Innholdet i databladet er definert i de respektive energimerkeforordningene. Ansvaret for å lage produktdatabladet påhviler leverandør.