Publisert 01.06.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Definisjoner av begreper og ansvarsroller

Ulike plikter følger av økodesign- og energimerkeregelverkene avhengig av hva slags type aktør du er. Her finner du definisjoner av de ulike ansvarsrollene, og av sentrale begreper i regelverkene. 

Produsent

Den ansvarlige er definert i økodesignforskriften § 4 hvor det står at: ansvaret for at et energirelatert produkt er i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av forskriften påhviler produsenten av det energirelaterte produktet eller deres representant. I energimerkeforskriften for produkter er produsenten eller deres representant definert som leverandør. I økodesignforskriften § 3 er produsent definert som: den fysiske eller juridiske person som produserer produkter som er omfattet av forskriften, og som etter § 4 kan være ansvarlig for at produktene er i samsvar med forskriften, ved omsetning og/eller ved at sluttbruker tar det i bruk under produsentens eget navn eller varemerke eller ved produsentens egen anvendelse.

For videre hjelp til tolkning av EU regelverket så henvises det til Blue Guide.

Importør

Dersom produsenten ikke er etablert innenfor EØS, og det ikke finnes noen representant, påhviler ansvaret importøren av det energirelaterte produktet. En importør er definert som enhver fysisk eller juridisk person som er etablert innenfor EØS, som bringer et produkt fra et tredjeland i omsetning på EØS-markedet som ledd i sin næringsvirksomhet.

Dersom verken produsenten, produsentens representant eller importøren er etablert innenfor EØS, påhviler enhver fysisk eller juridisk person som bringer produktet i omsetning på EØS-markedet eller tar det i bruk innenfor EØS som ledd i sin næringsvirksomhet. Les mer om hva det innebærer "å bringe i omsetning" og "å ta i bruk".

Leverandør

I energimerkeforskriften for produkter er produsenten eller dennes representant definert som leverandør.

Forhandler

Forhandler er ifølge energimerkeforskriften for produkter § 3 en detaljhandler eller annen fysisk eller juridisk person som selger, inkludert på avbetaling, leier ut eller stiller ut produkter som er ment for sluttbrukere. Forhandleren plikter å fremvise produktinformasjon til sluttbrukere. Les mer om forhandlerens plikter i energimerkeforordningen og våre sider om plikter for forhandlere.

Installatør eller entreprenør

Dersom du som installatør eller entreprenør setter sammen pakker av produkter selv og selger dem til sluttbruker, vil du overta ansvaret for energimerking til/som ellers ligger hos leverandør eller forhandler. Dette gjelder i særlig grad for anlegg for rom- og/eller tappevannsoppvarming. Se de produktspesifikke forordningene for detaljer på vår side med oversikt over regelverk. Se også vår side om plikter for installatører og entreprenører.

Nettvertsplattformer

For produkter med reskalerte energietiketter er tilbydere av nettvertsplattformer et nytt pliktsubjekt. Dersom en tjenesteyter som leverer vertstjenester tillater salg av produktgruppen via nettstedet sitt, skal tjenesteyteren sørge for at det er mulig å vise den elektroniske etiketten og det elektroniske produktdatabladet fra forhandleren på visingsmekanismen i samsvar med bestemmelsene i den relevante rettsakten, og informere forhandleren om plikten til å vise dem. En oversikt over produktgruppene det gjelder, finner du på vår side om nye energietiketter.

Å bringe i omsetning

Å bringe i omsetning er definert i økodesignforskriften § 3 punkt 3 som "å gjøre et produkt tilgjengelig for første gang på EØS-markedet med henblikk på distribusjon eller anvendelse innenfor EØS enten mot betaling eller gratis og uansett salgsmetode." Dette gjelder for hver enkelt enhet av produktmodellen, og ikke en viss produktmodell. Dette betyr at dersom to enheter innen samme produktmodell er brakt i omsetning henholdsvis før og etter at kravene trådde i kraft, vil den første enheten kunne være tillatt, mens den neste ikke er tillatt. Det er derfor viktig å være oppmerksom på tidspunktet for kravenes ikrafttredelse.

Å ta i bruk

Å ta i bruk er definert i økodesignforskriften § 3 punkt 4 som "en sluttbrukers første anvendelse innenfor EØS av et energirelatert produkt i tråd med produktets formål."

Et produkt vil aldri omfattes av begge definisjoner. Ta i bruk gjelder bare produkter som aldri når markedet innen de installeres hos sluttbruker.