Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.06.2019 , sist oppdatert 17.06.2021

Høring: Forslag til endring i energimerkeforskriften for produkter – endring i energimerking av støvsugere

NVEs forslag til endring i energimerkeforskriften for produkter, om energimerking av støvsugere, sendes nå på høring. 

Energimerking av produkter er ett av EUs virkemidler for å nå vedtatte mål om energieffektivisering, utslippsreduksjon og økt fornybarandel. Forordningen som oppstiller krav om energimerking av støvsugere, ble annullert av EU-domstolen 8. november 2018. NVE har lagt til grunn at det etter dette heller ikke i Norge er krav om energimerking av støvsugere, selv om forordningen fortsatt er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved energimerkeforskriften for produkter § 19.

NVE foreslår her å oppheve energimerkeforskriften for produkter § 19, slik at forskriften blir i tråd med gjeldende rett. NVE foreslår også en mindre språklig justering, ved at «det elektroniske energimerket» endres til «den elektroniske energietiketten» i energimerkeforskriften for produkter § 9 bokstav h og § 10 bokstav d.

Høringsbrev sendes ut til aktuelle respondenter, og fristen for innspill til høringen settes til 02. september 2019.

Høringsdokument kan lastes ned her , høringsbrevet kan lastes ned her

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no, tlf. 22 95 91 28

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no, tlf. 22 95 93 09