Publisert 10.09.2018 , sist oppdatert 18.06.2021

Revidert rettleiar - Internkontroll etter vassdragslovgjevinga

Retteiar for utarbeiding av internkontrollsystem etter vassdragslovgjevinga er no revidert. Den nye rettleiaren gir ei utdjuping av dei krava som følgjer av internkontrollforskrift for vassdragsanlegg.

Alle vassdragstiltak som har konsesjon etter vassdragslovgjevinga er underlagt Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, FOR-2011-10-28-1058 (Ik-vassdrag). NVE fører tilsyn med at krava som følgjer av forskrifta vert stetta, både gjennom tilsyn og gjennom revisjonar av internkontrollsystem.

Den reviderte rettleiaren gir døme på korleis dei ulike krav i forskrifta kan oppfyllast og kva som kan generere avvik ved revisjon av internkontrollsystem.

Les heile Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga Revisjon 1.1

Kontaktperson:

Senioringeniør Randi Holme,
tlf. 22 95 95 18/99 21 51 22

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)