Publisert 15.05.2020 , sist oppdatert 18.06.2021

I gang med tilsyn i felt etter koronapause

I takt med at reise- og smittevernsrestriksjoner er redusert, har NVE nå gjenopptatt inspeksjoner ved bygging av kraftlinjer, vind- og vannkraftanlegg.

KRAFTVERKSINNTAK: NVE tilstede ved Boenfoss kraftverk, sammen med Geir Trondsen (monteringsleder) og Tom Lohne (prosjektleder) fra utbygger Bekk & Strøm.

Tidsperioden for byggearbeider på høytliggende anlegg er forholdvis kort i Norge, og våren er høysesong for inspeksjoner. Det er for tiden over 200 anlegg i byggefase. Noen av disse er i oppstartsfasen, noen er midt i byggefasen mens andre er satt i drift og dermed i istandsettingsfasen.

- Det bygges kraftlinjer, dammer og kraftanlegg. Særlig vindkraftanlegg er det stor offentlig interesse rundt, og NVE har et særlig fokus på disse. Anleggsarbeidet pågår for fullt, og tilnærmet som planlagt på de fleste anleggene. Vi har den siste tiden fulgt opp anlegg under bygging på andre måter enn kontroller på stedet, men nå drar vi ut igjen for å sjekke at de bygges i samsvar med miljø- og sikkerhetskrav i konsesjonen. De siste årene har NVEs tilsynsavdeling hatt ca. 500 anleggsinspeksjoner årlig, både på byggeprosjekter og på anlegg i drift. Vi strekker oss mot å gjennomføre om lag like mange også i år, men det er avhengig av hvilke restriksjoner som gjelder utover sommeren og høsten , sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør for tilsyn og beredskap i NVE.

 

Nye løsninger ved Boenfoss kraftverk

Onsdag 13. mai var NVEs miljøtilsyn på inspeksjon av Boenfoss kraftverk i Tovdalsvassdraget i Kristiansand kommune. Kraftverket nærmer seg avsluttende byggefase og vannfylling av inntaket er nært forestående.

I konsesjonen til kraftverket er det forutsatt at laksefisk og ål skal kunne passere Boenfoss kraftverk på en trygg måte. Velfungerende fiskepassasjer kan være krevende å få til.

- Ved Boenfoss kraftverk har eieren Bekk & Strøm valgt nye, spennende løsninger som vi foreløpig ikke har praktisk erfaring med i norske vannkraftverk. For miljøtilsynet var det særlig viktig å inspisere fiskepassasjene før de ble satt under vann, sier seniorrådgiver i NVE, Lars Midttun som var ansvarlig for inspeksjonen.

 

Strenge smittereiserestriksjoner

NVE har praktisert strenge reiserestriksjoner som følge av korona-situasjonen, men nå er vi forberedt på en intensiv tilsynsperiode etter hvert som restriksjonene gradvis løsnes på, slik at vi kan fortsette å følge opp pågående byggeaktivitet. For at sikkerheten til våre ansatte og andre befaringsdeltagere kan ivaretas på en god måte, har vi utarbeidet egne retningslinjer for smittevern når man jobber ute i felt.