Publisert 21.03.2022 , sist oppdatert 31.03.2022

Nærområdet

Utenfor planområdet ligger en sone som ofte inkluderer den nærmeste bebyggelsen, eller ligger tett opp mot denne. Avgrensningen av nærområdet tilsvarer det vi kan kalle naboskap til anlegget.

Avgrensninger innenfor nærområdet

Avgrensning 1 - sonen for støyfølsom bebyggelse

En aktuell avgrensning kan være sonen for støyfølsom bebyggelse (arealer med støy høyere enn Lden 45 dBA). Bruk av denne definisjonen har den fordelen at at vi kan beregne areal utfra foreliggende støysonekart. Du kan lese mer om støy fra vindkraftverk her. Det totale nærområdet inkludert vindkraftverket, blir da halvannen gang så stort som planområdet (166 %). Det har ikke vært mulig å få tak i tilstrekkelige data for å beregne arealkonsekvensen for andre støynivå, men disse anses uansett som mindre relevante så lenge Lden 45 dBA er det formelle kravet.

Avgrensning 2 – sonen der vindturbinene er visuelt dominerende

En aktuell referanse er Norconsults anslag på én kilometer for store vindturbiner , der det er liten topografisk variasjon og få skjermende objekter. En kan diskutere om et anslag uten noen topografisk skjerming er rimelig under norske forhold, men vi legger likevel kilometers­grensen til grunn for arealberegningen. Resultatet er et nærområde som nærmer seg to ganger planområdene (187 %). Visuelle virkninger er nærmere omtalt på nettsiden om landskap.

Beregnet arealeffektivitet

Arealbehov og gjennomsnittlig arealeffektivitet knyttet til avgrensning 1 og 2 for nærområdet.

 

 

Effektivitet vurdert mot

 

 

Areal for alle anlegg

Installert effekt

Årsproduksjon

 

km2

daa/MW

km2/TWh

Avgrensning 1

Sonen for støyfølsom bebyggelse

1 050

193

57

Avgrensning 2

Sonen der vindturbinene er visuelt dominerende

1 100

217

64