Publisert 18.09.2019 , sist oppdatert 18.12.2023

Energibruk i industrien

Industrien er den sektoren i Norge som bruker mest energi. NVEs framskrivninger viser en betydelig oppgang i strømforbruket i industrien fremover. Det kommer som følge av mange planer for etablering av ny industri, utvidelser av eksisterende anlegg og elektrifisering av industriprosesser for å redusere klimautslipp.

Industriens energibruk

Energibruk i den landbaserte delen av norsk industri har de siste årene vært på i overkant av 70 TWh. I tillegg kommer energi brukt som råstoff på nesten 30 TWh per år. Strøm er den mest brukte energikilden i norsk industri, fulgt av gass og kull. Gass og kull brukes både som energikilde og som råvarer i produksjonen. Gass kan eksempelvis brukes til å lage hydrogen og plast, mens kull kan brukes i produksjon av forskjellige metaller. 

Energiintensiv industri er et begrep som omfatter næringer som trenger mye energi i sin virksomhet, slik som metallindustrien, kjemisk industri, treforedling, sementindustrien og oljeraffinerier. Ikke-kraftintensiv industri er næringer slik som næringsmiddelindustrien, verftsindustrien og verkstedindustri.

Det var nedgang i flere energiintensive næringer fra 2005 til 2015. Etter 2015 har dette snudd. Nedstengte anlegg ble startet opp igjen og aktiviteten økte. Med det økte også energibruken.  Fremover er det forventet fortsatt vekst i aktiviteten i norsk industri og overgang fra fossil til fornybar energi. Spesielt strømforbruket kan øke mye.  NVEs framskrivinger finner du her.

I figurene under kan du se historisk utvikling i energibruk i industrien fra 1990 til 2022. Utviklingen i petroleumssektoren kan du lese mer om her. 

Ny industri

Ny industri er først og fremst planer om batterifabrikker, datasentre og hydrogenproduksjon. Det er vanskelig å si hvor raskt ny industri vil bli bygget og hvor mye strøm den vil bruke. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra bedrifter lager NVE oppdaterte framskrivinger av strømforbruk til batterifabrikker i Norge. 

Datasentre er også en ny næring som kan komme til å bruke mye strøm fremover. Behovet for lagring av data øker, og Norge peker seg ut som et land hvor det er gunstig å etablere slike datasentre. Rimelig og fornybar strøm, politisk stabilitet og kjølig klima gir gode forhold for datasentre i Norge. I 2022 ble det brukt  1,5 TWh strøm til datasentre i Norge. NVEs framskrivninger viser at strømforbruket til datasentre vil  øke flere TWh fremover, men samtidig er det vanskelig å anslå hvor mange prosjekter som blir realisert.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Dag Spilde, dsp@nve.no

Seksjonssjef:
Maren Esmark, mesm@nve.no