Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.05.2021 , sist oppdatert 10.08.2021

Beredskap i NVE

NVEs beredskapsrolle handler i hovedsak om å gi råd til kommuner, politi og andre samvirkeaktører, utforme vedtak, informere og ha oversikt over situasjoner knyttet til våre fagansvar.

Mer om NVEs beredskapsrolle

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Olje- og energidepartementet (OED) og har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE har det statlige forvaltningsansvaret for flom- og skredforebygging.

NVE leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen gjennom kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), som foruten NVE består av virksomhetene som står for kraftforsyningen. NVE kontrollerer at kraftselskapene har beredskap mot havari, og direktoratet arbeider for sikker kraftforsyning uten avbrudd, også i ekstraordinære situasjoner. NVE har ansvar for å kontrollere at sikkerheten ved vassdragsanlegg (dammer og vannveier) er tilfredsstillende.

NVE bistår kommuner og samfunnet for øvrig med å håndtere utfordringer knyttet til flom og skred, og har blant annet følgende oppgaver:

  • kartlegge og informere om fareområder
  • rettlede i og følge opp arealplanlegging
  • planlegge og gjennomføre sikringstiltak
  • overvåke og varsle
  • gi flom- og skredfaglig hjelp i beredskapssituasjoner

NVEs ansvar endrer ikke kommunenes ansvar for å ta hensyn til skredsikkerhet ved arealplanlegging.

NVE driver nasjonale varslingstjenester for flom, jordskred, is og snøskred, med daglig varsling av aktsomhetsgrader og faregrader på nettstedet varsom.no. NVE har det operative ansvaret for overvåking av ustabile fjellpartier og varsler beredskapsaktørene ved økt farenivå.

I beredskaps- og krisesituasjoner kan NVE gi kommuner, politiet og andre beredskapsmyndigheter faglig bistand og rådgivning. Hendelser som kan ha konsekvenser for bebyggelse, er prioritert. NVE kan ved behov delta i redningsaksjoner for å sikre at de gjennomføres på en sikker måte ved flom- og skredfare. NVE har rammeavtaler med konsulenter om akuttbistand ved ulike typer flom- og skredhendelser. Det er egne rammeavtaler for ulike deler av landet og en egen avtale for Svalbard.

Vi gjør oppmerksom på at Statens vegvesen har ansvar for oppfølging ved hendelser langs veg. 

Hvem kontakter man i akutte situasjoner?

Privatpersoner: 

  • Kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse i forbindelse med akutte hendelser knyttet til flom, skred og dammer.
  • Kontakt kommunen om du har en bekymringer knyttet til flom, skred og dammer.
  • Kontakt din strøm- eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Nødetater, kommuner, statsforvaltning og KBO-enheter: 

Kontakt NVEs beredskapstelefon ved akutte hendelser knyttet til flom, skred, dammer, strømbrudd,  fjernvarmebrudd. 

Media: 

Kontakt NVEs pressetelefon for alle henvendelser. 

Har du spørsmål om utstedte varsel om flom-, jordskred- eller snøskredfare?

Besøk www.varsom.no.

Er du fremdeles usikker på hvem du skal kontakte? Ta kontakt med vårt sentralbord om det ikke haster, eller ring vår beredskapstelefon om det er akutt.

Les mer om

Kontakt oss om beredskap

NVEs beredskapsvakt: 909 92 231 (døgntilgjengelig) / beredskap@nve.no

- Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen.

- Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet.

Øvrige kontaktpunkt i NVE

Nyttige verktøy for å forberede seg på en beredskapssituasjon