Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

002/1 Hurdalsvassdragene

Vernegrunnlag: Flere små vassdrag nord for 002/29 Leira i nedre Glomma. Elver og vann er sentrale deler av et variert og attraktivt landskap med mye barskog i lavlandet. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Rognlisaga. (Foto: Jon Arne Eie)

Vernevedtaket omfatter alle tilløpselvene som renner ned til Hurdalssjøen på 33 km 2, men ikke selve Hurdalssjøen. Den største elva er Hurdalselva, som kommer fra skogsåsene mellom Romerike og Toten.

Hurdalselva starter i et kupert, myrlendt skogsterreng 6-700 moh. som inneholder små og middels store vann. De har tidligere vært regulert for tømmerfløting og sagdrift.

Ved Rogne ligger en gammel vanndrevet sag fra 1798, som ble restaurert i 1979. Hurdalselva har flere gamle dammer som ble benyttet i forbindelse med virksomheten ved Hurdal verk. Dammen ved Hurdal verk, som i dag ligger i tilknytning til hageanlegget, ble brukt i forbindelse med et stampeverk til knusing av kiselstein til glassproduksjonen ved verket.

Hurdalselva danner et produktivt delta som er vernet der elva renner stille og meandrerende ut i Hurdalssjøen. Deltaet er en god fuglelokalitet. Gjødingelva kommer fra den grunne Skruklisjøen. Det er flere badeplasser langs vannet. Hegga kommer fra Øyangen og renner med relativt stort fall i et trangt gjel ned mot Hurdalssjøen. Horna og Hera munner ut i sørenden av innsjøen. Bortsett fra Hera som kommer fra den pro­duktive Hersjøen og renner i et jordbrukslandskap, er de andre elvene typiske skogselver. I de større vannene er det bra bestander med ørret og røye i tillegg til abbor. Hurdalssjøen er fra gammelt av regulert ca. 3 m. Det er betydelige friluftslivsinteresser knyttet til skogsområdene både sommer og vinter. De mange skogsbilveiene er stengt for biltrafikk, men gir gode muligheter for syklister. 

 

Fakta

Fylke: Viken, Innlandet
Kommune: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Gran, Østre Toten
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 002.DAB
Areal: 546 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Øyangen: 4 km², 442 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
825 - 176 moh