Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

015/10 Vergja

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til midtre Numedalsvassdraget. Vassdragets elver og mange små vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap, og inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Vergja er sidedalføre til Numedal og renner ut i Numedalslågen ved Bratterud i Rollag, ca. 5 km overnfor Veggli. I øst grenser nedbørfeltet til Simoa og Nedalselva som drenerer til Drammensvassdraget.

Øvre deler av nedbørfeltet ligger i et fjellskogbelte med mange små vann. Et lite areal i nordøst ligger over tregrensen, ellers drenerer elva et skoglandskap varierende mellom slake myrer og et mer kupert landskap særlig øst for hovedelva. De høyeste vannene i nord ligger over 1000 moh. De største vannene i dette området er Skjenvatnet (961 moh.), Øvre Veavatnet (873 moh.) og Nedre Veavatnet (831 moh). Sør for Sølandsetra i øst ligger et område med flere vann i høydenivået 700-750 moh.

Den nord-sør-gående Vergjedalen er ca. 13 km lang og dominerer landskapet. Dalen er preget av et variert skogslandskap der elva meandrer rolige i myrlandskap. Ved Smetbakk nedenfor Hanshaug smalner dalen til en smal kløft der elva faller nesten 100 meter. Deretter kommer et nytt flatt parti fra Viken og ned til Markaset.

De nederste 3-4 km går elva i et forholdsvis trangt dalføre og faller 150 meter på denne strekningen. I dette området ligger Bratterudfossen med et framtredende fossefall, men ikke godt synlig fra veien.

Vergjedalen er viktig område for elgjakt. Vassdraget er kjent for godt fiske.

Vassdraget har tidligere vært omfattende regulert til tømmerfløting, men med små reguleringshøyder.

Skogsbilvei åpen for allmenn ferdsel går gjennom det meste av dalen, inn til Ljosdalen. Det er fast bosetning nederst mort Lågen og ved Kverndalen og Vehus inne i dalen. Høyspentledninger krysser nedbørfeltet i den nordlige delen og på langs i de midtre deler.

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 015.GZ
Areal: 135 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Storvatnet: 0,4 km², 706 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1110 - ca 270 moh