Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

015/9 Dagali

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Dagali (øvre del av Numedalslågen) har sine kilder i hjertet av Hardangervidda, Europas største fjellplatå.

Storekrækja ligger nord i feltet. Vannet ligger 1151 moh. og har en størrelse på 4 km2. Hardangerjøkulen sees i bakgrunnen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2011)

Størrelse og beliggenhet øverst i Numedalsvassdraget. Vassdragets mange elver og vann er sentrale deler av et attraktivt og variert landskap i overgangen mellom høyfjell og dal. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, landfauna, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vernet i forbindelse med opprettelse av Hardangervidda nasjonalpark. Utfyller denne ned til Godfarfossen før utløpet i Pålsbufjorden. Viktig for friluftslivet. Urørthet.

Dagali (Øvre del av Numedalslågen) har sine kilder i hjertet av Hardangervidda, Europas største fjellplatå. På vei over vidda renner elva gjennom flere store innsjøer, som Nordmannslågen og Bjornesfjorden, og tar opp flere store sideelver blant andre Djupa og Heinelva. De mange vannene på denne delen av Hardangervidda har strandlinjer med mange innbuktninger, og er grunne og uoversiktlige. Uten et godt kart er det vanskelig å orientere seg i terrenget. De fleste vannene har gode bestander av ørret og er blant de fineste sportsfiskefeltene på Østlandet. I nedre deler av vassdraget er det også røye.

Deler av vassdraget ligger innenfor nasjonalparkens grenser. Vassdragsvernet omfatter vassdraget ned til toppen av Godfarfossen ved enden av Nedre Svangtjørni, kote 782. Godfarfossen er en praktfull foss rett før elvas utløp i Pålsbufjorden. Selve fossen inngår ikke i vernet.

Nedbørfeltet er dekket av et nesten sammenhengende løsmassedekke hvor bart fjell få steder stikker fram i dagen. Et relativt stort antall eskerrygger er godt synlig i det småkuperte terrenget. Reinen har vinterbeite lengst øst i vassdraget, mens vestlige deler av nedbørfeltet blir brukt som sommerbeite. Turistforeningen har et godt utbygget nett av merkede stier med fine selvbetjente og ubetjente hytter.

 

Fakta

Fylker: Viken, Vestfold og Telemark, Vestland
Kommuner: Nore og Uvdal, Hol, Vinje, Eidfjord
Vernetidspkt: Ifm. opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark
Vassdragsnr. 015.N
Areal: 1328 km²
Areal alle vann: 
Største vann: Bjørnesfjorden: 18 km²: 1223 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 1540 - 782 moh

Verneplan for vassdrag