Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

015/11 Dalelva

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til nedre Numedalslågen. Vassdragets mange vann og elver er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap i lavlandet, og med relativt stor terrengvariasjon på grunn av berggrunnsgeologien. Trollfossen er fremtredende. Geologi, Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større tettsteder.

Svartangen. (Foto: Lars Erikstad, 2005)

Dalelva er sidevassdrag til Numedalslågen. Elva renner ut i Numedalslågen ved Styrvoll, ca 35 km før dennes utløp i fjorden ved Larvik.  

Dette er et østlandsk lavlandsvassdrag med større terrengvariasjon enn vanlig. Området har flere knusnings- og sprekkesoner som skyldes en direkte kontakt mellom bergartene larvikitt og rombeporfyr, noe som er spesielt for området og preger landskapet. Elva følger et skogkledt dalføre har et meget variert løp. I øvre del ligger flere vann, blant annet Kopa og Raudberen. Flere vann drenerer til vannet Svartangen. Herfra og ned til Lågen renner elva for en stor del i et bratt juv. I dette området ligger Trollfossen med et fall på 12 m. Selve fossen er vanskelig tilgjengelig, og heller ikke lett å finne, men høres på lang avstand. Slike kraftige juv gir landskapet villmarkspreg og har stor verdi.

Nedenfor Trollfoss er det utviklet et dypt V-formet gjel, dannet under isavsmeltingen da vannføringen var vesentlig større enn i dag. Dalelva har en laks- og sjøørretførende strekning på 900 m. I øvre deler finnes ørret, abbor og ål. I nord og vest ligger små og mellomstore myrer over 400 moh. Langs elveleiet i nedre del vokser en velutviklet og intakt flomvannspåvirket gråor-heggeskog, og innenfor fossesprøytsonen ved Trollfoss vokser torvmoseputer på hyller i bergveggen. Fuglefaunaen er typisk for området, med en rikholdig våtmarksfauna og flere rødlistede fuglearter. Viltbestanden er god.

Området ligger nær større folkekonsentrasjoner og har stor betydning for friluftslivet både lokalt og regionalt. Særlig gjelder dette tradisjonell turgåing hele året, samt vannbaserte aktiviteter om sommeren. Vassdraget ble brukt til tømmerfløting fram til 1960-tallet. Flere av vannene er oppdemt og har til dels felles vannspeil. Kulturminnene er i særlig grad knyttet til elver og vann.

Fotosider:

015-11_Dalelva_Kopa_fotoside.pdf

015-11_Dalelva_Raudberen_fotoside.pdf

015-11_Dalelva_Svartangen_fotoside.pdf

015-11_Dalelva_Trollfossen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Vestfold og Telemark, Viken
Kommune: Larvik, Siljan, Kongsberg
Vernetidspkt: 2005 (Supplering)
Vassdragsnr. 015.BZ
Areal: 87,6 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Langevatn: 1,2 km², 394 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
651 - ca 30 moh