Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

039/1 Haugevassdraget

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i nord i Rogaland. Vassdragets elver, myrer og mange vann er sentrale deler av et variert og småkupert landskap med små høydeforskjeller. Botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av det biologiske mangfoldet. Store verdier knyttet til kulturlandskapet. Viktig for friluftslivet.

Vestenden av Haugevatnet, 3 moh. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2011)

Haugevassdraget ligger mellom Føresfjorden og Førlandsfjorden og har utløp til Føresfjorden ved Hauge.

Haugevassdraget er et typisk kyst- og lavlandsvassdrag som renner gjennom et småkupert, myrlendt landskap. Vassdraget har mange vann, med korte elvestrekninger mellom dem. Det nederste av dem er Haugevatnet.

Vegetasjonen er preget av lynghei, dominert av røsslyng og store einere i nordvest, mens grasheier er mer fremtredene i sørøst. Bare i en liten del av nedbørfeltet drives landbruk. Store deler av landskapet er kulturpreget.

Vassdraget er lite berørt av tekniske inngrep.

 

Fotosider:

039-1_Haugevassdraget_Haugevatnet_fotoside.pdf

039-1_Haugevassdraget_Utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Tysvær
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Areal:  9 km² 
Største vann: Ådnavatnet 0,2 km²: 51 moh.
Høydenivå: 126-0 moh.