Publisert 02.02.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

035/1 Vormo

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag for regionen. Vormo ligger syd for Jøsenfjorden med utløp ved Totlandsvik, i sentrale deler av Ryfylkets fjell- og heiområder.

Øvre del. Små fossestryk skaper liv i landskapet. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, mai 2008)

Vassdragets mange små vann, myrer og elver er sentrale deler av et variert landskap fra fjell til fjord. Elveløpsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers tungt vannkraftutbygget område.

Berggrunnen består hovedsakelig av næringsfattige grunnfjellbergarter. Forekomst av kalkrike bergarter og stedvis forekomst av store løsmasseavsetninger har gitt området en stor variasjon i landskapstyper, flora og fauna. Naturfaglig er særlig Melandsånas felt karakterisert som Rogalands trolig mest verdifulle høgfjell, vurdert ut fra geologi og botanikk.Her er blant annet flere verneverdige myrer. Feltet har også et verdifullt dyreliv med villrein i høgheia og elg og rådyr i lavere strøk. Variasjonene i naturforholdene og de mange kulturminnene gir store opplevelsesmuligheter. Her er en viktig innfallsport til fylkets høyfjell. Fiskebestandene er gode, med et godt lakse‑ og sjøørretfiske i nedre del. Store deler er INON-registrert og vernet etter naturvernloven.

Fotosider:

035-1_Vormo_landskap_fotoside.pdf

035-1_Vormo_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Rogaland
Kommune: Hjelmeland
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Areal:  118 km²
Største vann: Funninglandsvatnet 1,2 km²: 343 moh.
Høydenivå: 1093-0 moh.