NVE kan gje kommunane råd og veiledning om flaum- og skredfare, energianlegg, verna vassdrag og allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn i arealplanar. Nettsidene er laga for å veilede deg som arbeidar med plan til å ta tilstrekkeleg omsyn til NVEs saksområder i planlegginga. Dersom det ikkje er tatt tilstrekkeleg omsyn til desse tema i planar kan NVE fremme motsegn mot planen. 

 

Arealplanlegging som tek omsyn til flaum- og skredfare er det viktigaste verkemiddelet for å førebygge tap og skader frå desse farane, i dagens og framtidas klima. Nasjonale eller vesentlege regionale interesser knytt til flaum og skred samt energianlegg, verna vassdrag og allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, skal vera ivaretatt i arealplanlegging.

Informasjonen på NVEs arealplansider er organisert etter kva krav og interesser knytta til NVEs saksområder som er relevant på ulike plannivå, eller som du treng i forbindelse med bygge- eller dispensasjonssak. Klikk på aktuell plantype/byggesak, så kjem du vidare til relevante NVE-tema.

Ein viktig del av NVEs bidrag til kommunal arealplanlegging og byggesaksbehandling er våre kart og kartbaserte rettleiing.

Viktige verktøy

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging

Flaum- og skredfare i arealplanar

Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak

Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Flaumfare langs bekker

Sjekkliste for reguleringsplan

Prosedyrebeskrivelse og to rapportmaler for avklaring av skredfare i bratt terreng

 

Nyttig info

NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen

Veileder ved små inngrep i kvikkleireområder

Veilederen Skogsveger og skredfare

Aktsomhets- og faresonekart for flom og skred

Faktaark 7-18 Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen

Faktaark 2-13 Identifisering av skredvifter

Veileder til Byggteknisk forskrift (TEK17)