Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Telemarkskanalen

Telemarkskanalen strekker seg fra Skien til Dalen, en strekning på omtrent 100 km. Kanalen består av seks sluseanlegg og til sammen 15 sluser. Spesielt må dammene ved Kjeldal og Lunde nevnes.

Kanalen — Foto: Helena Nynäs, NVE

Dammene, som ble ombygd i 1989, har gummiluker som tidligere ikke hadde vært brukt i Norge. Lukene består av en luftfylt gummimembran montert på et betongfundament. Høyden på lukene tilpasses automatisk vannmengden i elva slik at vannstanden ovenfor dammen blir konstant. Da kanalen ble bygd, var hensikten å transportere tømmer, folk og varer. I tillegg skulle kanalen fungere flomdempende, og skaffe vann til sagene i nedre del av vassdraget. Telemarkskanalen er en populær turistattraksjon.

Tankene om en kanalisering av Skiensvassdraget fantes allerede i 1805. I 1831 ble kanalinspektøren forespurt om å gjøre nærmere undersøkelser og i 1846 la inspektør Waligorski frem forslag til kanalisering fra havet til Norsjø. Arbeidene ble startet i 1854- 55, og strekningen sto ferdig i 1861. Forlengelsen av kanalen videre opp til Bandakvannet ble raskt aktualisert. Kanaldirektøren ga ingeniør Sætren oppgaven med undersøkelser og planlegging. Strekningen mellom Norsjø og Bandak ble bygd mellom 1887 og 1892. Etter at tømmerdriften avtok, ble økonomien for kanalen dårligere. Fire av dammene ble ombygd til kraftverksdammer.

Relatert informasjon

Kart

Vurdering og kilder

Telemarkskanalen er en viktig del av Norges industrihistorie. Den har høy nasjonal verdi som teknisk kulturminne. Den er et ”representativt eksempel på større kommunikasjonsanlegg i vassdrag fra slutten av 1800-tallet og omfatter sluseanlegg i et innholdsrikt kulturlandskap langs kanalen” (Riksantikvaren, 1994, s.100). Kanalvesenet var sterkt engasjert i arbeidene i Skiensvassdraget og kanalen utgjør således en meget viktig del av historien til NVE. OED/NVE har i 2008-2009 bidratt økonomisk i arbeidet med å restaurere deler av kanalen, og det blir utført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid ved flere sluser.

Arkiv:

  • Andersen, B., 1996. Flomsikring i 200 år. Oslo, Norges vassdrags- og energiverk.
  • Gardåsen, T.K. & Krogstad, M. (red.), 1997. Lokalhistorisk reise på Telemarkskanalen. Oslo/Skien, Fortidsminneforeningen Telemark fylkeskommune.
  • Kanalkontoret, 1881-1888. Kanalvæsenets Historie. Kristiania.
  • Lindtveit, T., 1985: Kanaler: en historisk oversikt, In:Volund 1985 s. 29-47
  • Riksantikvaren 1994: Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner

Arkiv:

  • Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 16, 8129