Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Flomsenkning av Seutelva

Seutelva, tidligere også kalt Kjølbergelva, går fra Skinnerflo til Floa i Vesterelva og dannet tidligere grensen mellom Fredrikstad og Onsøy kommuner.

Elven nedover — Foto: NVE (VF-2623), 1986

Elva renner ut i Oslofjorden ved Fredrikstad og Kråkerøy. Seutelva er opprensket og flomsenket fra Skåra, rett nord for Fredrikstad by, og opp til Myra. Arbeidene er utført på kortere strekninger over en total lengde på 7 km. Hensikten har vært å gjøre elva mer framkommelig og å få bedre vanngjennomstrømning.

Seutelva er egentlig den vestligste forgreningen av Glomma. Frem til 1920- årene var elva farbar med mindre farkoster. Nedsatt vanntilførsel og sterk tilgroing førte imidlertid til at det knapt var gjennomstrømning i midtre del av løpet, der «elva» nærmest fortonet seg som myrer og små dammer. I 1977 deltok NVE i et samarbeidsprosjekt med bl.a. Landbruksog matdepartementet, kommunene, Miljøverndepartementet, Prosjekt Kommunesammenslutningen og Seutelvas Grunneierlag. I 1978 ble det besluttet at NVE skulle være med på planlegging av senkningen, og etter hvert fikk NVE ansvaret. Arbeidet startet opp i juli 1985. Etter senkningen, fullført i 1986, er det fri gjennomstrømning. Det er mye historie knyttet til Seutelva.

Relatert informasjon

Kart

Vurdering og kilder

Dette er et godt eksempel på opprensknings- og flomsenkningstiltak i et typisk lavlandsvassdrag med både miljø- og sikringsmessige formål. Seutelva er en mangfoldig elv med rikt dyreliv og det er knyttet viktig og interessant kulturhistorie til elva.

Litteratur:

  • Strand, H. & Forsberg, T., 2007. Seutelvens historie: fra nytte til rekreasjon: en elvs betydning for mennesker gjennom tidene. Fredrikstad, Seutelvens grunneierlag.

Arkiv:

  • Vassdragstekniske planer, anleggsnr. 7133