Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Storglomvatn

Dammen er del av et stort kraftverk i fjell ved Svartisen i Meløy. Mesteparten av isbreen har siden 1989 vært en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Svartisen kraftverk er et moderne anlegg fra 1993, men fører tradisjonen videre fra Glomfjord kraftverk; en storstilt statlig vannkraftutbygging og industrietablering fra 1920.

Dammen i snølandskap — Foto: Stig Storheil, NVE, 20.04.2015

Dammen regulerer innsjøen Storglomvatn, som er inntaksmagasinet til Svartisen kraftverk. Magasinet er landets største målt i nyttbart volum med en kapasitet på 3506 millioner m3. Med nyttbart volum menes mengde vann som kan lagres i magasinet. Vest for dam Storglomvatn er sperredammen Holmvatn anlagt i samme magasin. Begge dammer er fra 1997, da reguleringen ble utvidet for Svartisen-Saltfjellet-utbyggingen. De er begge steinfyllingsdammer med vertikal asfalttetning. Dam Storglomvatn er 125 meter høy og har en kronelengde på 825 meter. I 1997 var dam Storglomvatn verdens høyeste i sitt slag, men siden da er rekorden blitt slått flere ganger. Før 1997 var Storglomvatnet demt opp av en betong platedam fra 1940-tallet. Denne dammen er nå neddemt i dagens magasin. Glomfjord kraftstasjon, som ligger ca fem kilometer nedenfor dam Storglomvatn, har sitt inntaksmagasin i Nedre Navervatn, med en fallhøyde på 460 meter.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Fylling

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1997

Oppd.m.volum: 2842 mill.m3

HRV/LRV: 585/460

Damtopphøyde: 591

Elv: Fykanåga

Vassdrag: Fykanåga

Eier: Statkraft Energi AS

Vurdering og kilder

Dam Storglomvatn representerer steinfyllingsdammer av enorme dimensjoner i et nordnorsk høyfjellslandskap. Lokaliseringen i nærheten av en av landets største isbreer bidrar med et dramatisk aspekt, og tilknytningen til 100-årig industrihistorie gir en rik historisk kontekst. Dammen representerer et viktig norsk kraftverkshistorisk miljø og illustrerer moderne damanleggsutforming. Glomfjord fra 1920 og Svartisen fra 1993 er begge kraftverk som hver for seg og samlet sett er vurdert som nasjonalt bevaringsverdige i NVEs temaplan ’Kulturminner i norsk kraftproduksjon’. Eieren og lokalsamfunnet har vist stort engasjement for ivaretakelse, formidling og bruk av kraftverksanleggene.

ilder:

  • Høvås, Elisabeth og Nynäs, Helena (2010): Landsverneplan Statkraft 2010. NVE Oppdragsrapport A 4/2010. Forslag utarbeidet av NVE for Statkraft.
  • Kock Johansen, Øystein og Ellingbø, Yngvar (2009): Veidekke – i lys av fortiden Stensby, Kjell Erik & Moe, Margrethe (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 2/2006
  • www.vasskrafta.no – om Glomfjord og om Svartisen
  • www.videoarkivet.no – Kraft fra breen (1987)