Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Millavassdammen

Dammen ligger i Lindsetmo statsskog ca 10 km fra Trones. Den ligger i enden av Millavatnet i Ausvassåa, en sideelv til Lindseta som renner ut i Namsen. Dammen antas anlagt omkring 1900, da tømmerfløtningen foregikk i mange av elvene i dette skogrike området. Den var i bruk helt til 1968, da fløtningen opphørte. Inntil 1850-tallet var ikke større skogdrift, inklusive tømmerfløtning, vanlig i dette distriktet.

Millavassdammen oppstrøms — Foto: Tore Olav Sandnæs, NVE

Dette ble sterkt endret da skogselskaper engasjerte seg, og erfarne skogsarbeidere, spesielt fra Solør i Hedmark, tok oppfordringen med å flytte nordover. Millavassdammen er en s.k. flakdam, en lokalt tilpasset variant av tømmerkistedam med skråstilte flak, som erstattet en loddrett tømmervegg oppstrøms i ordinære tømmerkistedammer. Konstruksjonen sies å ha blitt ”importert” fra Gausdal av husmann Per Larsen, som var god dambygger. Det er anlagt gangbru over dammen, og ledevegg i tømmer nedstrøms. Hele anlegget ble restaurert og satt i stand i perioden 2007-2010. I dag er Statskog grunneier, og Namsskogan historielag står for vedlikehold av dammen og formidling av historie på stedet. Dammen er lett tilgjengelig ved bilvei. Området blir besøkt av turister og lokale skoleelever. NRK gjorde TV-opptak her i 2010, der dammen fikk stort fokus, og tømmerfløtningshistorie ble koblet sammen med slektshistorie.

Tømmerkiste på nært hold
Tømmerkiste på nært hold Foto: Tore Olav Sandnæs, NVE

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Tre

Formål: Tømmerfløtning

Byggeår: 1900/2007

Meter over havet: 209

Elv: Ausvassåa

Vassdrag: Namsen

Eier: Statskog

Vurdering og kilder

Dammen er en god representant for varianten ”flakdam” (lokal betegnelse) av typen tømmerkistedammer, og for fløtningshistorie i de indre deler av Namdalen. Den forteller historien om et innlandsområde som bl.a. gjennom skogsdriften åpnes opp for mer virksomhet. Dammen er restaurert i 2007, og arbeidet er godt dokumentert for ettertiden. Dette er en viktig kilde til kunnskap om håndverkstradisjoner for bygging av denne typen dammer. Formidlingen av historie på stedet øker dammens kunnskaps- og opplevelsesverdi. Anlegget har fått høy prioritet som kulturminne i Nord-Trøndelag fylkeskommunes prosjekt ”Fløtningsinnretninger langs Namsenvassdraget” i 1995.

Kilder:

  • Namdalsmuseet – Nord-Trøndelag fylkeskommune: Fløtningsinnretninger langs Namsenvassdraget, prosjektrapport 1995
  • Namsskogan historielag (2011) Sluttrapport fra restaureringen av Millavassdammen på Namsskogan, NVE saksnummer 200709621, 2011
  • NRK (2011) ”Hvem tror du at du er” i NRK1 2. januar 2011, program med Bjarne Brøndbo