Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Kobberdammen

Kobberdammen er en murdam med sentral torvtetning, og har i sin nåværende form stått siden 1908. Dammen er 70 meter lang og fem meter høy. Den ligger i øvre del av Ilavassdraget, Bymarka, vest for Midtbyen Trondheim.

Kopperdammen — Foto: Harald Andreas Viken, NVE, 30.10.2003

Det har vært en dam her minst siden 1659 for å skaffe vann til Ila møllebruk, som malte korn for byens bønder. Den ble gjenoppbygd etter et katastrofalt dambrudd i mai 1791. Bruddet skyldtes stor flom som oppsto på grunn av vedvarende sterkt regn, kombinert med snøsmelting. To andre dammer nedenfor brøt også sammen. Bruddet førte til at 22 menneskeliv gikk tapt, og store deler av vassdragsnær bebyggelse ble ødelagt. Dette er det mest dramatiske dambruddet vi kjenner til i Norge med hensyn til konsekvenser for mennesker og infrastruktur. Dammen har vært viktig i forbindelse med vannforsyningen til byen fra 1700-tallet. Dammen ble tatt ut av byens vannforsyning på 1980-tallet. Dammen ble senest grundig rehabilitert i 2003. Samtidig ble flomløpet utbedret med en terskel i betong, og nytt bunnløp med ny tappeluke ble installert i damkonstruksjonen. Over flomløpet ble det montert kjøresterk bru for løypepreparering og skogsdrift.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Mølledrift

Byggeår: 1600-tallet/1908

Oppd.m.volum: 0,25 mill.m3

Meter over havet: 287

Elv: Nidelvvassdraget

Vassdrag: Kystfelt

Eier: Trondheim kommune

Vurdering og kilder

Denne dammen har vært svært viktig i Trondheims byutvikling, og forteller historie om mange ulike formål gjennom flere hundre år. Historien er også unik med hensyn til flomdramatikk i en by. I dag er området i utstrakt bruk til friluftsformål i alle årstider. Trondheim by er opptatt av å ta vare på både natur- og kulturminneverdier i Ilavassdraget, og Kobberdammen inngår som en av mange kulturhistorisk elementer i denne sammenheng. Dammen inngår i et område avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål i kommuneplanens arealdel 2007-2018.

Kilder:

  • Bjordal, Gerh. (1977): Trondheim Vassverk 200 år
  • Kvist, Kjetil (2009): Autoritet, tillit, ansvar: Norsk vassdragstilsyn 1909-2009, NVE 2009
  • Trondheim kommune (2008): Byutvikling Iladalen, brosjyre