Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 15.09.2021

Forskning og utvikling

FoU i NVE støttar opp om kjerneoppgåvene og bidreg til eit betre forvaltingsgrunnlag og ein heva forvaltningsmessig kompetanse. NVE driv eigen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre. NVE samarbeidar med ei rekke utdannings- og forskingsinstitusjonar og deltek i internasjonalt FoU-samarbeid.

Finansiering og støtte

Forskning i NVE

Publikasjonar