Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 08.09.2023

Forskning og utvikling

FoU i NVE støttar opp om kjerneoppgåvene og bidreg til eit betre forvaltingsgrunnlag og ein heva forvaltningsmessig kompetanse. NVE driv eigen forsking, utfører oppdragsforsking og bestiller forsking av andre. NVE samarbeidar med ei rekke utdannings- og forskingsinstitusjonar og deltek i internasjonalt FoU-samarbeid.