Publisert 15.02.2022 , sist oppdatert 28.11.2023

Likestillingsplan - Gender Equality Plan 2023

NVEs personalpolitikk og personalforvaltningen bygger på et positivt menneskesyn, likeverd og respekt for enkeltindividet og fellesskapet.

 

Bakgrunn og målsetting 

Det er NVEs mål å ha et arbeidsmiljø som er attraktivt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering eller alder. Likestilling skal praktiseres slik at det bidrar til at alle medarbeidere skal ha samme mulighet til arbeid og kompetanseutvikling som fremmer faglig og personlig utvikling. NVE har tiltak for å sikre likestilling og hindre diskriminering; ved rekruttering, ved tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne, ved tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver, ved seniorpolitikk og ved lønnsforhold. Ledere får opplæring av HR i arbeidet for likestilling og mot diskriminering. Tiltak og retningslinjer følges jevnlig opp av HR i samarbeid med fagforeningene.

I sammensetning av prosjekter, herunder forskningsprosjekter vurderes også kjønnsbalansen og den ivaretas så langt det lar seg gjøre.

NVE har generelt god kjønnsbalanse i de aller fleste stillingskategoriene. Vi har medarbeidere fra over 20 nasjonaliteter i organisasjonen.

Lovverk, aktivitet og redegjørelsesplikt

Forbud mot diskriminering i arbeidslivet er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven og i arbeidsmiljøloven. NVE har gjennom denne loven fått en styrket plikt til å arbeide med, og redegjøre for, forebyggende arbeid med likestilling og ikke-diskriminering. Hovedavtalen i staten og annet statlig regelverk er førende for vårt arbeid.

Tiltak for å sikre likestilling og mangfold

NVE har et mål om å ha et arbeidsmiljø som sikrer at NVE rekrutterer og beholder de beste medarbeiderne uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Arbeidet med likestilling og mangfold er forankret i det interne regelverket til NVE. 

Vi har disse konkrete tiltakene:

  • En klar holdning: NVE har en klar holdning mot trakassering og diskriminering. Dette er forankret i de personalpolitiske retningslinjene våre, i etiske retningslinjer, i lønnspolitikken og i instruksen for IKT- sikkerhet. Vi har en egen retningslinje for håndtering av mobbing, trakassering og andre konflikter på arbeidsplassen.  
  • Rekruttering: NVE kunngjør i flere ulike kanaler, har en mangfoldserklæring i utlysningsteksten, kaller inn kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper til intervju og sikrer likeverdig behandling i intervjuer. Vedtak om ansettelse gjøres av et ansettelsesråd med representanter fra både ledelse og medarbeidere (fagforeninger). NVE legger vekt på å ha en bevisst holdning om å inkludere mennesker med redusert funksjonsnivå og ev underrepresenterte kjønn. Stillingsannonser tilpasses for å rettes spesielt mot underrepresentert kjønn. 
  • Oppfølging og tilrettelegging:  NVE tilbyr oppfølging og tilrettelegging i samråd med BHT for gravide etter behov. For medarbeidere som har vært i foreldrepermisjon, tilbyr NVE tilrettelegging og oppfølging i tråd med Hovedtariffavtalens bestemmelser, som for eksempel betalte ammepauser, ivaretakelse av lønnsutvikling på lik linje med andre medarbeidere og velferdspermisjon for tilsatte med utvidede omsorgsoppgaver 
  • Økt innsats og forsterket partssamarbeid: Det er innført en forsterket aktivitets- og redegjørelsesplikt i likestillings- og diskriminerings-loven. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt for likestilling og ikke-diskriminering. NVE har valgt å bruke AMU som en ressursgruppe i dette arbeidet.

Økonomiske ressurser for arbeidet med likestilling og mangfold

I NVE har HR-seksjonen og leder for HR-seksjonen er særlig ansvar knyttet til å påse og følge opp at likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av HR-arbeidet og rekrutteringsarbeidet især. Ressursbruk knyttet til GEP (Gender Equality Plan) er spesifisert og blir fulgt opp.

Organisering av datainnsamling og hvordan arbeidet skal kontrolleres

I NVEs årsrapport inngår en egen HR-rapport med informasjon om bemanningsutvikling og personalforvaltning som inneholder data om likestilling.

 NVE Rapport 12/2023: Årsrapport for NVE 2022

Tabell som viser stillingskategorier fordelt på kjønn 

 

 

Kjønnsbalanse

 

 

Menn %

Kvinner %

Total (N)

Totalt i NVE

2022

55

45

622

 

2021

55

45

602

Direktør

2022

57

43

7

 

2021

50

50

6

Seksjonssjef

2022

50

50

36

 

2021

53

47

32

Sjefingeniør

2022

69

31

26

 

2021

71

29

21

Spesialrådgivar

2022

62

38

13

 

2021

57

43

14

Forskar

2022

53

47

15

 

2021

53

47

17

Senioringeniør

2022

66

34

178

 

2021

64

36

172

Seniorrådgivar

2022

46

54

162

 

2021

45

55

157

Overingeniør

2022

58

42

50

 

2021

60

40

60

Rådgivar

2022

32

68

53

 

2021

36

64

50

Førstekonsulent

2022

42

58

24

 

2021

50

50

10

Avdelingsingeniør

2022

60

40

20

 

2021

65

35

20

Seniorkonsulent

2022

25

75

12

 

2021

19

81

16

Arbeidsleiar (tidl. formann)

2022

100

0

8

 

2021

100

0

8

Fagarbeidar

2022

100

0

9

 

2021

100

0

10

Kategoriar med berre ein tilsett er ikkje synleggjort i oversikta.

Oppfølging

Likestilling og mangfold tas jevnlig opp som sak i AMU og rapporteres årlig til OED i forbindelse med årsrapporten.

HR jobber fortløpende med temaet likestilling og mangfold, gjennom opplæring, informasjon, kurs, rekruttering, lederopplæring med mer. 

Oslo, 2. november 2023

Kjetil Lund, direktør
Norges Vassdrags- og energidirektorat