Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.05.2022

Går videre med oppdatering av 98 kvikkleiresoner på Romerike

Høsten 2021 utførte NVE en kartlegging for å sjekke tilstanden langs elver, bekker og raviner i utvalgte kvikkleiresoner i kommunene Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum. Befaringsrapportene er klare, og disse danner grunnlag for at NVE nå går videre med forenklet utredning av totalt 98 kvikkleiresoner.

Befaringer høsten 2021. Foto: NVE

- Befaringene som er gjort til nå gir viktig bakgrunnsinformasjon med hensyn til erosjon i de ulike sonene. Konkret oppdatering av de ulike kvikkleiresonene gjøres først etter nærmere grunnundersøkelser og utredning, som vil starte opp høsten 2022, sier prosjektleder Ingrid Havnen i NVE. Dette er i tråd med planene vi har lagt for kartleggingen i de tre kommunene.

De 98 kvikkleiresonene som er valgt ut er basert på innhenting av grunnlagsdata og terrengdata, erosjonsbefaringene​ og innledende grunnundersøkelser. 22 soner befinner seg i Gjerdrum, 40 soner er i Nannestad og de resterende 36 ligger i Ullensaker.

- Det er ulike kriterier som er lagt til grunn for å trekke ut disse konkrete kvikkleiresonene. Blant annet tidligere definert faregrad og hvor mye erosjon som er kartlagt underveis i befaringene. Det er kun soner med bebyggelse som prioriteres, forklarer Havnen.

NVE har lyst ut en konkurranse for en forenklet soneutredning, som omfatter grunnundersøkelser, vurderinger og stabilitetsberegninger i 2022 og 2023. Det er forventet at en sluttrapport vil foreligge høsten 2023 / vinteren 2024.